Etiket: v ile başlayan

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – V

Vaccine Program = Aşı Programı
Valid = Geçerli
Validate = Geçerliğini Denetlemek, Geçerli Kılmak
Validate a User’s Logon Request = Kullanıcı Oturum Açma İsteğini Geçerli Kılmak
Validation Check = Geçerlik Denetimi
Value = Değer
Value Y Axis = Y Değer Ekseni
Variable = Değişken
Vary off = Kullanılmaz Kılmak
Vary on = Kullanılır Kılmak
Vector = Yöney
Vector Font = Vektör Yazı Tipi
Vector Graphic = Yöneysel Grafik
Vector Symbol Set (VSS) = Yöneysel Simge Kümesi
Vectorial = Yöneysel
Vendor = Sağlayıcı, Satıcı
Venn Diagram = Venn Çizimi
Verification = Doğrulama
Verify = Doğruluğunu Sağlamak
Verify Operation = Doğrulama İşlemi
Versatile = Çok Yönlü
Version = Sürüm, Uyarlama
Vertical = Düşey
Vertical Redundancy Check = Düşey Hata Denetimi
VGA = bk. Video Graphics Array
Video = Görüntü
Video Card = Görüntü Kartı
Video Delay = Video Gecikmesi
Video Format = Video Biçimi
Video Frame = Video Karesi
Video Graphics Adapter (VGA) = Video Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics Array = Video Grafik Dizisi
Video Loss = Video Kaybı
Video Memory = Görüntü Belleği
Video Monitor = Görüntü Monitörü
Video Screen = Görüntü Ekranı
Video Sequence = Video Dizini, Video Sırası
Video Tape = Görüntü Şeridi, Video Kaseti
Videoconferencing = Görüntülü Toplantı
View = Görünüm, Görüntüleme
Viewpoint = Bakış Açısı
Viewport Size = Görüş Alanı Boyutu
Virtual = Sanal
Virtual Address Space = Sanal Adres Boşluğu
Virtual Directory = Sanal Dizin
Virtual DOS Machine (VDM) = Sanal DOS Makinesi
Virtual File = Sanal Dosya
Virtual Memory (VM) = Sanal Bellek
Virtual Memory Management = Sanal Bellek Yönetimi
Virtual Memory Manager = Sanal Bellek Yöneticisi
Virtual Neighbor Router = Sanal Komşu Ağ Yönlendiricisi
Virus = Virüs
Vision = Görüş, Uzgörüş
Visual = Görsel
Visual Warning = Görsel Uyarı
VlS Medium Changers = VlS Ortam Değiştiricileri
Vocabulary = Söz Varlığı, Sözcükçe
Voice = Ses
Voice Recognition = Ses Tanıma
Voice Services = Ses Servisleri
Voice Synthesizer = Ses Bireşimcisi
Voice-Grade Channel = Ses Kanalı
Void = Geçersiz, Boş
Volatile Key = Enerji Bağımlı Anahtar
Volatile Memory = Geçici Bellek
Volatility = Oynaklık
Volume = Birim, Cilt, Oylum, Ses Düzeyi
Volume Bitmap = Birim Bit Eşlemi
Volume Control = Ses Denetimi
Volume Label = Birim Tablosu, Birim Etiketi
Volume Manager = Birim Yöneticisi
Volume Object = Birim Nesnesi
Volume Serial Number = Birim Seri Numarası
Volume-Set = Birim Kümesi
VSS = bk. Vector Symbol Set

Kaynak :  tdk.gov.tr