Etiket: türkçesi nedir

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – Z

X.509 Certificates = X.509 Sertifikaları
Zero Index Carrier Return = Aynı Satırda Satırbaşı
Zero Width Joiner = Sıfır Genişlik Birleşirici
Zero Width Non-Joiner = Sıfır Genişlik Ayırıcı
Zip = Sıkıştırma
Zip Code = Posta Kodu
Zone = Bölge
Zoom = Büyütmek, Yakınlaştırmak
Zoom in = Yaklaştırmak
Zoom Out = Küçültmek, Uzaklaştırmak

(daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – W

Wafer = Yonga Plakası
WAIS = bk. Wide Area Information Servers
Wait = Beklemek
WAN = bk. Wide Area Network
Wand (Reader) = Okuma Kalemi
Wanding = Kalemle Okuma
Warm Start = Sıcak Başlatma
Warning = Uyarı
Warning Beep = Uyarı Sesi
Warning Message = Uyarı İletisi
Wave = Dalga
Wavelength = Dalga Boyu
Way = Yol
Wbem User Manager = Wbem Kullanıcı Yöneticisi
Web Browser = Web Göz Atıcısı
Web Open = Web Açma
Web Printer Shell Extension = Web Yazıcısı Kabuk Uzantısı
Web Server Internet Address = Web Sunucusu İnternet Adresi
Webbot Registration Component = Webbot Kayıt Bileşeni
Webmaster = Ağ Yöneticisi
Wheel = Teker
Whisper Box = Fısıltı Kutusu
Whisper Headers = Fısıltı Üstlükleri
White Balance (Default) = Beyaz Denge (Varsayılan)
White Pages = Beyaz Sayfalar
White Temperature = Beyaz Sıcaklık
Whiteboard = Beyaz Tahta
Whole = Bütün
Wide = Geniş
Wide Area Information Servers (WAIS) = Geniş Alan Bilgi Sunucuları
Wide Area Network (WAN) = Geniş Alan Ağı
Widen = Genişletmek
Widow Control = Tek Satır Denetimi (Paragrafın Son Satırı)
Widow Line = Tek Satır
Width = En, Genişlik
Wildcard = Joker
Wildcard Character = Joker Karakteri
Win32 API = Win32 API
Window = Pencere
Window Title Bars = Pencere Başlık Çubukları
Windows Internet Name Service (WINS) = Windows İnternet İsim Hizmeti
Windows Internet Naning Service (WINS) = Windows İnternet Adlandırma Servisi
Windows Keys = Windows Tuşları
Windows On Win32 (Wow) = Win32 Üzerinde Windows (Wow)
Windows Reporting Tool = Windows Raporlama Aracı
Windows Time Service = Windows Zaman Hizmeti
WINNT Namespace Object = WINNT Ad Boşluğu Nesnesi
WINNT Provider Object = WINNT Sağlayıcısı Nesnesi
WINS = bk. Windows Internet Naning Service
WINS = bk. Windows Internet Name Service
Wıns Manager Snap-In Wizard = WINS Yöneticisi Eklenti Sihirbazı
Wire-Frame Represertation = Tek Çerçeve Temsili
Wizard = Sihirbaz
Word = Sözcük
Word Processing = Sözcük İşlem, Kelime İşlem
Word Wrap = Sözcük Kaydırma
Work = İş, Çalışmak
Work Breakdown Structure = İş Dökümü Yapısı
Work File = Çalışma Dosyası
Work Menu = İş Menüsü
Workfile = Çalışma Dosyası
Workgroup = Çalışma Grubu
Workgroup Administrator = Çalışma Grubu Yöneticisi
Workgroup Information = Çalışma Grubu Bilgisi
Workgroup Postoffice = Çalışma Grubu Postanesi
Working Directory = Yürürlükteki Dizin, Çalışma Dizini
Working Set = Çalışma Kümesi
Worksheet = Işlem Tablosu, Taslak, Çalışma Sayfaları
Workspace = Çalışma Alanı
Workstation = İş İstasyonu
World Wide Web (WWW) = Dünya Çapında Ağ
WORM = bk. Write-Once-Read-Many
Wraparound = Sarım
Wrapper = Sarıcı
Write = Yazmak
Write Access = Yazma Erişimi, Yazmak İçin
Write Enable Notch = Yazılabilir Çentiği
Write Protect = Yazma Korumalı
Write Protect Notch = Yazmaya Korumalı Çentik
Write Protect Tab = Yazma Korumalı Anahtar
Write Protected = Yazma Korumalı
Write-Once-Read-Many (WORM) = Bir Defa Yaz Çok Defa Oku
WWW = bk. World Wide Web

Kaynak :  tdk.gov.tr

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – V

Vaccine Program = Aşı Programı
Valid = Geçerli
Validate = Geçerliğini Denetlemek, Geçerli Kılmak
Validate a User’s Logon Request = Kullanıcı Oturum Açma İsteğini Geçerli Kılmak
Validation Check = Geçerlik Denetimi
Value = Değer
Value Y Axis = Y Değer Ekseni
Variable = Değişken
Vary off = Kullanılmaz Kılmak
Vary on = Kullanılır Kılmak
Vector = Yöney
Vector Font = Vektör Yazı Tipi
Vector Graphic = Yöneysel Grafik
Vector Symbol Set (VSS) = Yöneysel Simge Kümesi
Vectorial = Yöneysel
Vendor = Sağlayıcı, Satıcı
Venn Diagram = Venn Çizimi
Verification = Doğrulama
Verify = Doğruluğunu Sağlamak
Verify Operation = Doğrulama İşlemi
Versatile = Çok Yönlü
Version = Sürüm, Uyarlama
Vertical = Düşey
Vertical Redundancy Check = Düşey Hata Denetimi
VGA = bk. Video Graphics Array
Video = Görüntü
Video Card = Görüntü Kartı
Video Delay = Video Gecikmesi
Video Format = Video Biçimi
Video Frame = Video Karesi
Video Graphics Adapter (VGA) = Video Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics Array = Video Grafik Dizisi
Video Loss = Video Kaybı
Video Memory = Görüntü Belleği
Video Monitor = Görüntü Monitörü
Video Screen = Görüntü Ekranı
Video Sequence = Video Dizini, Video Sırası
Video Tape = Görüntü Şeridi, Video Kaseti
Videoconferencing = Görüntülü Toplantı
View = Görünüm, Görüntüleme
Viewpoint = Bakış Açısı
Viewport Size = Görüş Alanı Boyutu
Virtual = Sanal
Virtual Address Space = Sanal Adres Boşluğu
Virtual Directory = Sanal Dizin
Virtual DOS Machine (VDM) = Sanal DOS Makinesi
Virtual File = Sanal Dosya
Virtual Memory (VM) = Sanal Bellek
Virtual Memory Management = Sanal Bellek Yönetimi
Virtual Memory Manager = Sanal Bellek Yöneticisi
Virtual Neighbor Router = Sanal Komşu Ağ Yönlendiricisi
Virus = Virüs
Vision = Görüş, Uzgörüş
Visual = Görsel
Visual Warning = Görsel Uyarı
VlS Medium Changers = VlS Ortam Değiştiricileri
Vocabulary = Söz Varlığı, Sözcükçe
Voice = Ses
Voice Recognition = Ses Tanıma
Voice Services = Ses Servisleri
Voice Synthesizer = Ses Bireşimcisi
Voice-Grade Channel = Ses Kanalı
Void = Geçersiz, Boş
Volatile Key = Enerji Bağımlı Anahtar
Volatile Memory = Geçici Bellek
Volatility = Oynaklık
Volume = Birim, Cilt, Oylum, Ses Düzeyi
Volume Bitmap = Birim Bit Eşlemi
Volume Control = Ses Denetimi
Volume Label = Birim Tablosu, Birim Etiketi
Volume Manager = Birim Yöneticisi
Volume Object = Birim Nesnesi
Volume Serial Number = Birim Seri Numarası
Volume-Set = Birim Kümesi
VSS = bk. Vector Symbol Set

Kaynak :  tdk.gov.tr

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – U

UDP = bk. Uses Datagram Protocol
UDP Listener Ports = UDP Dinleyici Bağlantı Noktaları
UI (User Interface) = Kullanıcı Arabirimi
Ultraviolet = Morötesi
Unable = Olanaksız
Unary = Birli
Unassign = Atamayı Kaldırmak
Unassigned Copy = Atanmamış Kopya
Unattended = Gözetimsiz
Unattended Operation = Gözetimsiz İşlem
Unavailable = Kullanılamaz, Mevcut Değil
Unbalanced = Dengelenmemiş
Unbind = Bağlantı Çözmek
Unblock = Öbek Çözmek
Uncheck = Onayı Kaldır
Unconditional = Koşulsuz
Underline = Altçizgi, Altını Çizmek
Underscore = Altçizgi, Altını Çizmek
Undo = Geri Almak
Unexpected Object = Beklenmeyen Nesne
Unformatted = Biçimlenmemiş
UNI = bk. User-To-Network Interface
Unicode = Evrensel Kod (daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – T

Tab = Sekme
Tab Character = Sekme Karakteri, Sekme Damgası
Tab Delimited = Sekmeyle Ayrılmış, Sekmeyle Sınırlı
Tab Dialog = Sekme İletişim Kutusu
Tab Marker = Sekme İmleyici
Tab Position = Sekme Konumu
Tab Ruler = Tab Cetveli
Tab Stop = Sekme Durağı
Table = Çizelge
Table Analyzer Wizard = Çizelge Çözümleyicisi Sihirbazı
Table Cell = Çizelge Gözesi
Table Of Contents = İçerikler,İçindekiler
Table Update Autoformat = İçerik Güncelleştirme Otomatik Biçimlendirme
Tablet = Tablet
Tabloid = Tabloid
Tabulate = Çizelgelemek
Tag = Biçim İmi, Yönlendirme İmi, Etiket
Tag For Routes = Yönler İçin Etiket
Tag Image File Format = Etiket Görüntü Dosya Biçemi
Tag Image File Format (TIFF) = Etiket Görüntü Dosya Biçimi
Tailor = Uyarlamak
Tape = Manyetik Bant
Tape Backup = Teyp Yedekleme Birimi
Tape Backup Device = Teyp Yedekleme Aygıtı
Tape Deck = Teyp Kart Birimi
Tape Mark = Teyp Bant İmi
Tape Reel = Bant Makarası
Target = Hedef (daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – S

SAA = bk. Systems Application Architecture
Sample = Örnek
Sampler = Örnekleyici
Sampling = Örnekleme
Satellite = Uydu
Saturation = Doyma
Save = Kaydetmek, Saklamak
Save As = Yeni Adla Kaydetmek, Yeni Adla Saklamak
Sbp2 Transport/Protocol Filter Driver = Sbp2 Taşıma/İletişim Kuralı Süzgeç Sürücü
Scalability = Ölçeklenebilirlik
Scalar = Sayıl
Scalar Medium Changers = Sayıl Ortam Değiştiricileri
Scaling = Ölçekleme
Scaling Factor = Ölçekleme Faktörü, Ölçekleme Katsayısı
Scan = Taramak
Scan (An Image) = Taramak (Bir Görüntü)
Scanner = Tarayıcı
Scatter = Serpme
Scatter Chart = Dağılım Çizgesi (daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – R

Rack = Raf
Rack = Askı
Rack-Mounted = Raf Yapısında
Radiation = Işıma
Radio Button = Radyo Düğmesi
Radius Server = Yarı Çap Sunucusu
Ragged Edge = Düzensiz Kenar
Raise = Yükseltmek
Random = Rasgele
Random Access = Rasgele Erişim
Random-Access Memory(Ram) = Rasgele Erişimli Bellek
Raster = Izgara, Hücresel
Raster Fonts (Bitmap Fonts) = Izgara Yazı Tipleri
Raster Scan = Izgara Tarama
Rate = Hız, Oran
Rate = Değerlendirmek
Ratio = Oran
Rational Number = Oranlı Sayı, Rasyonel Sayı
Raw = Ham
Raw = Sıra
Read = Okumak
Read (Rx) = Okuma (Rx)
Read Only = Salt Okunur
Read Only Memory (ROM) = Salt Okunur Bellek
Ready = Hazır
Real = Gerçek
Real Formatting = Gerçek Biçimlendirme
Real Number = Gerçek Sayı
Real Time Protocol = Gerçek Zaman İletişim Kuralı (daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – Q

Quad = Dörtlü
Quadrant = Çeyrek, Kadran
Qualifier = Niteleyici
Qualify = Nitelemek
Quality Assurance = Nitelik Güvencesi, Kalite Güvencesi
Quality Control = Nitelik Denetimi, Kalite Denetimi
Quality of Service = Hizmet Niteliği
Quantify = Nicelemek
Quantum Type And Length = Quantum Türü ve Uzunluğu
Query = Sorgu
Queue = Kuyruk
Queued Printing = Kuyruklanmış Yazdırma
Quick = Hızlı
Quick edit Mode = Hızlı Düzenleme Kipi
Quick Fax Viewer = Hızlı Faks Görüntüleyicisi
Quick LPC = Hızlı LPC
Quick Viewer = Hızlı Bakış
Quiescent = Susturmak (daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – P

Pace = İlerleme Hızı
Pacing = Hız Denetimi
Pack = Sıkıştırmak
Pack = Paketlemek
Pack Bits = Paket Parçaları
Package = Paket
Packed Field = Paketlenmiş Alan
Packet = Paket
Packet Delivery = Paket Dağıtımı
Packet Internet Gropper (PING) = Paket İnternet Yoklayıcısı
Packet Loss = Paket Kaybı
Packet Switching Network = Paket Anahtarlamalı Ağ
Packet Tracing = Paket İzleme
Packetizer = Paketleyici
Pad = Doldurmak
Paddle = Denetim Kolu
Page = Sayfa
Page = Bellek Öbeği
Page Break = Sayfa Sonu
Page Down = Sonraki Sayfa
Page Fault = Disk Belleği Hatası (daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – O

Object = Nesne
Object Attribute = Nesne Özniteliği
Object Class = Nesne Sınıfı
Object Code = Amaç Program
Object Directory Object = Nesne Dizini Nesnesi
Object Domain = Nesne Etki Alanı
Object Handle = Nesne İşleme
Object Id = Nesne Kimliği
Object Linking And Embedding = Nesne Bağlama ve Katma
Object Model = Nesne Modeli
Object Oriented = Nesneye Dayalı, Nesne Yönelimli
Object Packager = Nesne Paketleyicisi
Object Program = Amaç Program
Object Service = Nesne Hizmeti
Object Table = Nesne Çizelgesi
Object Trustees = Nesne Güvenlikçileri
Object Type = Nesne Türü
Object-Based = Nesne Tabanlı
Object-Oriented Analysis = Nesne Yönelimli Çözümleme (daha&helliip;)