Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – T

Tab = Sekme
Tab Character = Sekme Karakteri, Sekme Damgası
Tab Delimited = Sekmeyle Ayrılmış, Sekmeyle Sınırlı
Tab Dialog = Sekme İletişim Kutusu
Tab Marker = Sekme İmleyici
Tab Position = Sekme Konumu
Tab Ruler = Tab Cetveli
Tab Stop = Sekme Durağı
Table = Çizelge
Table Analyzer Wizard = Çizelge Çözümleyicisi Sihirbazı
Table Cell = Çizelge Gözesi
Table Of Contents = İçerikler,İçindekiler
Table Update Autoformat = İçerik Güncelleştirme Otomatik Biçimlendirme
Tablet = Tablet
Tabloid = Tabloid
Tabulate = Çizelgelemek
Tag = Biçim İmi, Yönlendirme İmi, Etiket
Tag For Routes = Yönler İçin Etiket
Tag Image File Format = Etiket Görüntü Dosya Biçemi
Tag Image File Format (TIFF) = Etiket Görüntü Dosya Biçimi
Tailor = Uyarlamak
Tape = Manyetik Bant
Tape Backup = Teyp Yedekleme Birimi
Tape Backup Device = Teyp Yedekleme Aygıtı
Tape Deck = Teyp Kart Birimi
Tape Mark = Teyp Bant İmi
Tape Reel = Bant Makarası
Target = Hedef
Task Force = Çalışma Kolu
Task List = Görev Listesi
Task Manager = Görev Yöneticisi
Task Scheduler = Görev Zamanlayıcısı, Görev Planlayıcısı
Tbusy = Tbusy
TCP = bk.Transmission Control Protokol
TCP Header = TCP Başlığı
TCP Utilities = TCP Yardımcı Programları
TCP/IP Protocol = Transmission Control Protocol/ İnternet İletişim Kuralı
TCP/IP Protocol = bk. Transmission Control Protocol /Internet Protocol
Technical = Teknik
Technical Support = Teknik Destek
Technical Support Deptartment = Teknik Destek Bölümü
Telecommunication = Uziletişim, Telekomünikasyon
Teleconferencing = Uziletişimli Toplantı
Teleprocessing = Uzişlem
Teleprocessing Network = Uzişlem Ağı
Telnet = Telnet
Telnet Terminal Id = Telnet Uçbirim Kimliği
Template = Şablon
Template Account = Şablon Hesap
Temporary = Geçici
Tensile = Gerilme
Tentative = Geçici
Terabyte = Terabayt
Term = Terim
Terminal = Uçbirim
Terminal Emulation = Uçbirim Öykünmesi
Terminal Emulator = Terminal Öykünücüsü
Terminal Keys = Uçbirim Tuşları
Terminal Modes = Uçbirim Kipleri
Terminate = Sonlandırmak
Terminator = Sonlandırıcı
Test = Sınamak
Test = Sınav
Text = Metin
Text Box Link = Metin Kutusu Bağlantısı
Text Editor = Metin Düzenleyicisi
Text Mode = Metin Kipi
Text-To-Speech = Sesli Yanıt Sistemi
Texture = Oluşum, Doku
Texture Map = Doku Eşlemi
Texture Or Surface Mapping = İki Boyutlu Görüntüyü Üç Boyutlu Bir Nesneye Sarma
Thai Kedmanee = Thai Kedmanee
Thai Kedmanee (Non-Shiftlock) = Thai Kedmanee (Shift Tuşu Kilitli Değilken)
Thai Pattachote = Thai Pattachote
Thai Pattachote (Non-Shiftlock) = Thai Pattachote (Shift Tuşu Kilitli Değilken)
Theory = Kuram
Thermal = Isıl, Termal
Thesaurus = Eş Anlamlılar Sözlüğü
Thick = Kalın
Thin = İnce
Third Party = Üçüncü Parti
Thousands Separator = Binlik Basamak Ayırıcı
Thread = İş Parçacığı
Thread Dispatching = İş Parçacığı İşlemci Zamanlaması
Thread Local Storage = İş Parçacığı Yerel Depolaması
Thread Scheduling = İş Parçacığı Zamanlaması
Threshold = Eşik
Throttle Mechanism = Valf Mekanizması
Throughput = Üretilen İş
Tick = Tık, İm, İmlemek
Tick Count = Tık Sayısı
Ticket = Bilet
Ticket Renewal = Bilet Yenileme
Tie Line = Bağlantı Hattı
TIFF = bk. Tag Image File Format
Tightly Coupled = Sıkı Bağlı
Time = Saat, Zaman
Time Format = Zaman Biçimi
Time Frame = Zaman Dilimi
Time Interval = Zaman Aralığı
Time Sharing = Zaman Paylaşımı
Time Slice = Zaman Dilimi
Time Stamp = Zaman Damgası
Time to Live (TTL) = Yaşam Zamanı
Time Zone = Saat Dilimi
Timeframe = Zaman Çerçevesi
Timeout = Zaman Aşımı
Timer = Süre Ölçer, Zamanlayıcı
Timex Data Link Watch = Timex Data Link Saati
Timex Data Link Watch Wizard = Timex Data Link Saati Sihirbazı
Tip = İpucu, Fiş Ucu
Title = Başlık
Title Bar = Başlık Çubuğu
Title Page = Başlık Sayfası
Toggle Button = Değiştirme Düğme
Toggle Keys = Değiştirme Tuşları, Geçiş Tuşları
Token File = Simge Kütüğü
Token Object = Jeton Nesnesi
Token Ring Network = Simgeli Halka Ağı
Tone = Ses, Koyuluk, Ton
Tone Dialing = Tuşlu Arama
Toner = Karartıcı, Toner
Tool = Araç
Tool Box = Araç Kutusu
Tool Palette = Araç Paleti
Toolbar = Araç Çubuğu
Toolbar = Araç Çubuğu
Toolkit = Araç Takımı
Toolvox Realtime Codec = Toolvox Realtime Codec
Top Margin = Üst Boşluk
Top of Form (Tof) = Form Başı
Top of Page = Sayfa Başı
Top Users = Üst Düzey Kullanıcılar
Topdown Programming = Yukarıdan Aşağıya Programlama
Topic = Konu
Top-Level Favorite = Üst Düzey Sık Kullanılan
Topology = İlinge, Topoloji
Total = Toplam
Total Allocation Units = Toplam Ayırma Birimi
Total Disk Space = Toplam Disk Alanı
Touch = Dokunmak
Touch Screen = Dokunma Duyarlı Ekran
Touch Sensitive = Dokunma Duyarlı
Trace = İz, İzlemek
Trace Log = İzleme Günlüğü
Track = İz, İzlemek, Pist
Track Ball/Trackball = İztopu
Tracking = İzleme
Tracking /Server/ Service = İzleme /Sunucu/ Servisi
Tracking Service = İzleme Servisi
Tractor = Çekici
Trade Secrets = Ticari Sırlar
Trademark = Ticari Marka
Trail = İz, İzlemek
Trailer = Art Bilgi
Trailer Label = Art Etiket
Training = Eğitim
Transaction = Hareket
Transaction Driven = Harekete Dayalı
Transaction File = Hareket Dosyası
Transaction Server = Hareket Sunucusu
Transaction Server Environment = Hareket Sunucu Ortamı
Transaction Server System = Hareket Sunucu Sistemi
Transceiver = Alıcı Verici
Transcription Machine = Yazıya Dönüştürme Makinesi
Transfer = Aktarım, Aktarmak
Transfer Rate = Aktarım Hızı
Transform = Dönüşüm, Dönüştürmek
Transient Area = Geçici Program Alanı
Transistor = İletken, Transistor
Transit Area = Geçiş Alanı
Transition = Geçiş
Transitive Trust = Geçişli Güven
Translate = Çevirmek
Translator = Çevirmen
Transmission = İletim
Transmission Control Protocol (TCP) = İletim Denetimi İletişim Kuralı, İletim Denetimi Protokolü, İletim Kontrol Protokolü
Transmission Frequency = İletme Sıklığı
Transmit = İletmek
Transparent = Saydam
Transparent Asmo = Saydam Asmo
Transport = Taşımak
Transport Driver Interface (TDI) = Taşıma Sürücüsü Ara Birimi
Transport Layer = Taşıma Katmanı
Trap = Yakalamak
Trap Handler = Yakalama İşleyicisi
Trash = Çöp Sepeti
Traverse = Çapraz Geçiş
Traverse Checking = Çapraz Denetimi
Tray = Tepsi
Tree Network = Ağaç Ağ
Tree Search = Ağaç Yapısında Arama
Trendline = Eğilim Çizgisi
Tributary Station = Bağımlı Uçbirim
Trigger = Tetiklemek
Triggered-Update = Tetiklenmiş Güncelleştirme
Trim = Kırpmak
Trivial = Önemsiz
Troubleshooting = Sorun Giderme
Troubleshooting = Sorun Giderme
True = DOĞRU
Truetype = Truetype
Truetype Fonts = Truetype Yazı Tipi
Truncate = Kesmek
Trunk = Telefon Hattı, Gövde
Trunk Cable (Escon) = Ana Kablo
Trust = Güven, Güvenme
Trust Account = Güven Hesabı
Trust Link = Güven Bağlantısı
Trust Relationship = Güven İlişkisi
Trusted Domain = Güvenilen Etki Alanı
Trusted Non-Windows Nt Kerberos Realm = Windows Nt Olmayan Güvenilen Kerberos Alan
Trustee = Güvenilen
Trusting Domain = Güvenen Etki Alanı
TTL = bk. Time to Live
TTL Scope = TTL Kapsamı
Tune = Ayar
Tuner = Ayarlayıcı
Turn off = Kapamak
Turn on = Açmak
Turnaround Time = Dönüş Süresi
Turn-Key = Anahtar Teslimi
Turnover = Devir
Turnover = Devir Hızı
Tutorial = Eğitmen
Twin = İkiz
Twinaxial = İkizeksenli
Two-Headed Arrow = Çift Başlı Ok
Two-Way Authentication = İki Yönlü Yetkilendirme
Type = Tür
Type = Yazmak
Type Face = Yazıyüzü
Type of Information to Display = Görüntülenecek Bilgi Türü
Type Of Internet Connection Setup = Internet Bağlantı Kurulum Türü
Type Voice Modem\R\N = Türünde Sesli Modem\R\N
Typematic Key = Yinelemeli Tuş
Typeset = Karakter Dizisi
Typesetter = Karakter Dizicisi
Typewriter = DaktiloKaynak :  tdk.gov.tr