Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – R

Rack = Raf
Rack = Askı
Rack-Mounted = Raf Yapısında
Radiation = Işıma
Radio Button = Radyo Düğmesi
Radius Server = Yarı Çap Sunucusu
Ragged Edge = Düzensiz Kenar
Raise = Yükseltmek
Random = Rasgele
Random Access = Rasgele Erişim
Random-Access Memory(Ram) = Rasgele Erişimli Bellek
Raster = Izgara, Hücresel
Raster Fonts (Bitmap Fonts) = Izgara Yazı Tipleri
Raster Scan = Izgara Tarama
Rate = Hız, Oran
Rate = Değerlendirmek
Ratio = Oran
Rational Number = Oranlı Sayı, Rasyonel Sayı
Raw = Ham
Raw = Sıra
Read = Okumak
Read (Rx) = Okuma (Rx)
Read Only = Salt Okunur
Read Only Memory (ROM) = Salt Okunur Bellek
Ready = Hazır
Real = Gerçek
Real Formatting = Gerçek Biçimlendirme
Real Number = Gerçek Sayı
Real Time Protocol = Gerçek Zaman İletişim Kuralı
Real-Mode Drivers = Gerçek Kip Sürücüleri
Real-Time Animation = Gerçek Zaman Canlandırması
Rearrange = Yeniden Düzenlemek
Reassembled Samples = Yeniden Toplanmış Örnekler
Reassign = Yeniden Atamak
Reattached Disk = Yeniden Eklenmiş Disk
Reboot = Yeniden Açmak
Recalibrate = Yeniden Ayarlamak
Recall = Yeniden Aramak
Receipt = Alındı
Receive = Almak
Receiver = Alıcı
Recent = En Son
Receptacle = Yuva
Recognition = Tanıma
Reconnect = Yeniden Bağlanmak
Record = Kayıt, Tutanak
Record = Kaydetmek, Tutanaklandırmak
Record Separator = Kayıt Ayıracı
Recover = Kurtarmak
Recoverable = Kurtarılabilir
Recovery = Kurtarma
Recovery Backup = Kurtarma Yedeklemesi
Recovery Preparation = Kurtarma Hazırlığı
Recovery Preparation Wizard = Kurtarma Hazırlığı Sihirbazı
Recovery Save Set = Kurtarma Kaydetme Kümesi
Recovery Set = Kurtarma Kümesi
Recovery Wizard = Kurtarma Sihirbazı
Recursion = Özyineleme
Recursive = Özyineli
Recursive Delete = Alt Dizinlerle Silme
Recycle = Geri Dönüşümleme
Redirecting = Yönlendirme
Redirector = Yönlendirici
Redo Catalog = Kataloğu Yinele
Reduce = Küçültmek
Reduced Instruction Set Computer (RISC) = İndirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
Redundancy = Artıklık, Fazlalık
Redundancy Check = Artıklık Denetimi
Reel = Makara
Reel = Sarmak
Reengineering = Yeniden Yapılama
Refer = Bakmak, Başvurmak
Reference = İlgi, Başvuru
Reflect = Yansıtmak
Reflection = Yansıma, Yansı
Refresh = Yenilemek
Refresh Rate = Yenileme Hızı
Refuse = Reddetmek
Regenerate = Yeniden Üretmek
Region = Bölge
Region Scaling = Bölge Ölçeklendirmesi
Register = Yazmaç, Yazmak, Kaydetmek
Registered Drivers Internet Site = Kayıtlı Sürücüler İnternet Bölgesi
Registered Trademark = Tescilli Marka
Registry = Kayıt
Registry Editor = Kayıt Düzenleyicisi
Registry Key = Kayıt Anahtarı
Registry-Transaction = Kayıt Hareketi
Regular Account = Normal Hesap
Reinstall = Yeniden Yüklemek
Reiterate = Yinelemek
Reject = Geri Çevirmek, Reddetmek
Relation = İlişki
Relational = İlişkisel
Relational Database = İlişkisel Veritabanı
Relational Operator = İlişkisel İşleç
Relative = Göreceli, Göreli
Relative Distinguished Name = Göreceli Belirgin Ad
Relative Name = Yakın Adı
Relay = Röle, Anahtarlamak
Release = Yayım, Bırakmak
Reliability = Güvenilirlik
Relocate = Yer Değiştirmek
Remainder = Kalan
Remark = Açıklama
Remembered Connections = Anımsanan Bağlantılar
Reminder = Anımsatıcı
Remote = Uzak
Remote Access = Uzaktan Erişim
Remote Account = Uzak Hesap
Remote Computer = Uzak Bilgisayar
Remote Home Directory = Uzak Başlangıç Dizini
Remote Host = Uzak Sistem
Remote Job Entry = Uzak İş Girişi
Remote Power Off = Uzaktan Kapama
Remote Power On = Uzaktan Açma
Remote Procedure Call (RPC) = Uzaktan Yordam Çağrısı
Remote Procedure Call (RPC) = Uzaktan İşlem Çağrısı
Remote Storage Engine = Uzaktaki Depolama Motoru
Remote Storage Server = Uzaktaki Depolama Sunucusu
Removable Media = Çıkarılabilir Ortam
Remove = Çıkarmak, Kaldırmak
Rename = Yeniden Adlandırmak
Reorder = Yeniden Düzenlemek
Repaginate = Yeniden Sayfalandırmak
Repair = Onarım
Reparse Point = Yeniden Çözümleme Noktası
Repeat = Yinelemek
Repeater = Yineleyici
Replace = Değiştirmek
Replace Mode = Üstüne Yazma Kipi, Değiştirme Kipi
Replace Server Name Wizard = Sunucu Adı Değiştirme Sihirbazı
Replication = Çoğaltma
Replication Partners Wizard = Yineleme Ortakları Sihirbazı
Replicator = Çoğaltıcı
Reply = Yanıt
Report = Rapor
Report = Rapor Sunmak
Repository = Havuz
Representation = Gösterim
Required Hyphen = İstenen Tire, Zorunlu Tire
Required Pagebreak = Zorunlu Sayfa Sonu
Required Parameter = Zorunlu Değiştirge
Requirement = Gereklilik, Zorunluluk
Requirement Specification = Gereklilik Belirtimleri
Rescan = Yeniden Taramak
Reseller = Satıcı
Reserve = Ayırmak, Korumak
Reserved Word = Korunmuş Sözcük
Reset = Sıfırlamak, Yeniden Başlatmak
Resident = Yerleşik
Resiliency = Dayanıklılık
Resize = Yeniden Boyutlandırmak
Resolution = Çözünürlük
Resolve = Çözmek
Resource = Kaynak
Resource Allocation View = Kaynak Ayırma Görünümü
Resource Meter = Kaynak Ölçer
Response Time = Yanıt Süresi
Restart = Yeniden Başlatmak
Restore = Geri Yükleme, Geri Yüklemek
Restore Button = Geri Yükleme Düğmesi
Restore Wizard = Geri Yükleme Sihirbazı
Restrict = Sınırlamak
Result = Sonuç
Resume = Yeniden Başlamak, Yeniden Başlatmak
Retail = Perakende
Retention Period = Saklama Süresi
Retrieve = Erişmek
Retry = Yeniden Denemek
Return = Dönmek, Dönüş
Return Code = Dönüş Kodu
Reusable = Yeniden Kullanılabilir
Reverse = Ters, Geriye
Reverse Engineering = Tersine Mühendislik
Reverse Image = Ters Görüntü
Reverse Video = Ters Görüntü
Revert = Geri Almak, Tersine Çevirmek
Review = Gözden Geçirmek
Revisable-Form Text = Değiştirilebilir Biçim Metni
Revise = Gözden Geçirmek
Revision Bar = Değişiklik Çubuğu
Revision Symbol = Değişiklik Simgesi
Rewind = Geri Sarmak
Ribbon = Şerit
Rich Text Format = Zengin Metin Biçimi
Right Adjust = Sağa Ayarlamak
Right Align = Sağa Yaslamak
Right Alignment = Sağa Yaslama
Right Indent = Sağdan Girinti
Right Justify = Sağa Yaslamak
Right To Left Embedding = Sağdan Sola İçerme, Sağdan Sola Kapsama
Right To Left Mark = Sağdan Sola İmleme
Right To Left Override = Sağdan Sola Üstüne Yazma
Right-Handed = Sağ Elini Kullanan, Sağlak
Ring Network = Halka Biçimli Ağ
Rip-Learnt Routes = Rip Öğrenilmiş Yönler
RISC = bk.Reduced Instruction Set Computer
Rise = Yükselmek
Risk Assesment = Risk Değerlendirmesi
Rm Test Client = Rm Sınama İstemcisi
Roadmap = Yol Haritası
Robot = Robot
Robotics = Robotbilim
Robustness Parameters = Sağlamlık Parametreleri
ROM = bk. Read Only Memory
Roman = Roman
Roman Numerals = Roma Sayıları
Room Properties = Oda Özellikleri
Rooms Shown = Gösterilen Odalar
Root Directory = Kök Dizin
Root Domain = Kök Etki Alanı
Root Hints = Kök İpuçları
Rotate = Döndürmek
Round = Yuvarlamak, Yuvarlak
Round Robin = Dairesel Denetim
Route-Expiration Timer = Yol Süresi Dolma Zamanlayıcısı
Router = Yönlendirici
Router-Discovery Advertisements = Yönlendiricileri Keşif Reklamları
Route-Removal Timer = Yol Kaldırma Zamanlayıcısı
Routine = Yordam, Rutin
Routing = Yöneltme, Yönlendirme
Routing Information Protocol = Yönlendirme Bilgi iletişim Kuralı
Routing Slip = Yönlendirme Notu
Row = Yataç, Sıra
Royalty = Telif Hakkı Getirisi
RPC = bk. Remote Procedure Call
RPC = bk.Remote Procedure Call
Rule = Kural
Rule Description = Kural Açıklaması
Ruler = Cetvel
Rules Wizard = Kural Sihirbazı
Run = Çalıştırmak
Running Average Time = Çalışma Ortalama Süresi
Running Foot(İng) = Yinelenen Altlık
Running Heading = Yinelenen Başlık
Running Pre-Configure Verify = Ön Yapılandırma Doğrulamasını Çalıştırma
Run-Time Environment = Çalıştırma Ortamı
Run-Time Module = Çalıştırma Birimi, Çalıştırma Modülü
Run-Time Version = Çalıştırma SürümüKaynak :  tdk.gov.tr