Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – P

Pace = İlerleme Hızı
Pacing = Hız Denetimi
Pack = Sıkıştırmak
Pack = Paketlemek
Pack Bits = Paket Parçaları
Package = Paket
Packed Field = Paketlenmiş Alan
Packet = Paket
Packet Delivery = Paket Dağıtımı
Packet Internet Gropper (PING) = Paket İnternet Yoklayıcısı
Packet Loss = Paket Kaybı
Packet Switching Network = Paket Anahtarlamalı Ağ
Packet Tracing = Paket İzleme
Packetizer = Paketleyici
Pad = Doldurmak
Paddle = Denetim Kolu
Page = Sayfa
Page = Bellek Öbeği
Page Break = Sayfa Sonu
Page Down = Sonraki Sayfa
Page Fault = Disk Belleği Hatası
Page File = Disk Belleği Dosyası
Page Frame = Disk Belleği Çerçevesi
Page Frame Database = Disk Belleği Adresi Veri Tabanı
Page Layout = Sayfa Düzeni
Page Number = Sayfa Numarası
Page Printer = Sayfa Yazıcı
Page Setup = Sayfa Düzeni
Page Table = Disk Belleği Tablosu
Page Table Entry = Disk Belleği Tablosu Girdisi
Page Up = Önceki Sayfa
Paged Memory Management Unit (PMMU) = Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
Paginate = Sayfalandırmak
Paging = Sayfalama, Sayfalara Ayırma
Paging = Sayfalama
Paint = Boyamak
Paint Box = Boya Kutusu
Paired = Eşli
Paisley = Şal Desenli
Palette = Palet
Palmtop Computer = Avuçiçi Bilgisayar
Pane = Pencere Gözü
Panel = Pano
Panning = Gezdirme
Paper = Kağıt
Paper Guide = Kağıt Kılavuzu
Paper Jam = Kağıt Sıkışması
Paper Registration = Kağıt Ayarlama
Paper Release = Kağıdı Bırakma
Paragraph = Paragraf
Paragraph Mark = Paragraf İmi
Parallel = Koşut
Parallel = Paralel
Parallel Port = Paralel Kapı
Parallel Port Interface = Paralel Kapı Arayüzü
Parallel Port Mode = Paralel Kapı Kipi
Parameter = Değiştirge, Parametre
Parent = Üst
Parent Directory = Üst Dizin
Parent Domain = Üst Etki Alanı
Parent Element = Üst Öge
Parenthesis = Ayraç
Parenthesis = Parantez
Parity = Eşlik
Parity Bit = Eşlik Biti
Parity Stripes = Eşlik Şeritleri
Parse = Ayrıştırmak
Partial = Bölümsel
Partial = Kısmi
Partition = Bölümlemek, Bölüm
Partition Table = Bölüm Tablosu
Partner = Ortak
Pass = Geçmek
Passive = Edilgen
Pass-Through = Düz Geçiş
Pass-Through Authentication = Düz Geçiş Yetkilendirmesi
Password = Parola
Password For Private Key = Özel Anahtar Parolası
Password Generation Wizard = Parola Oluşturma Sihirbazı
Password History = Parola Geçmişi
Password List = Parola Listesi
Password Synchronization Scheme = Parola Eşzamanlama Düzeni
Password Uniqueness = Parola Tekliği
Paste = Yapıştırmak
Patch = Yamamak, Yama
Path = Yol
Pathname = Yol Adı
Pattern = Örüntü, Desen
Pattern Background = Desen Artalanı
Pattern Foreground = Desen Önalanı
Pause = Duraklama, Duraklamak, Ara Vermek, Ara, Durdurma
Payload Type = Ödeme Tipi
PB = bk. Prosedure Base
PB Frames = PB Çerçeveleri
PC = bk. Personel Computer
PCI = bk.Peripheral Component Interconnect
PCI To ISA Docking Bridge = PCI’dan ISA’ya Takmalı Köprü
PCI To PCI Docking Bridge = PCI’dan PCI’ya Takmalı Köprü
PCI-Docking Bridge = PCI-Takmalı Köprü
PCI-Docking Host Bridge = PCI-Takmalı Ana Makine Köprüsü
PCM = bk. Pulse Code Modulation
PCM Sample Rate = PCM Örnek Hızı
Peak = Doruk
Peak Rate Per Flow = Akış Başına Doruk Hızı
Peer = Eş
Peer Domain = Eşin Etki Alanı
Peer To Peer = Eşler Arası
Pending = Beklemede
Penetration = Yaygınlık
Penetration = Giriş
Percent = Yüzde
Perfect Forward Secrecy = Mükemmel İletme Gizliliği
Perforated = Delikli
Perform = Gerçekleştirmek
Performance = Başarım
Performance = Performans
Performance Monitor = Başarım Monitörü
Period = Nokta
Period = Dönem
Periodic-Announcement Timer = Periyodik-Bildirim Zamanlayıcısı
Peripheral = Yanbirim
Peripheral Component Interconnect (PCI) = Yan Bileşen Bağlantısı
Permanent = Kalıcı
Permanent Shared Objects = Kalıcı Paylaştırılmış Nesneler
Permit = İzin
Permit = İzin Vermek
Personal Address Book = Kişisel Adres Defteri
Personal Computer = Kişisel Bilgisayar
Personal Distribution List = Kişisel Dağıtım Listesi
Personal Folders = Kişisel Dizinler
Personal History Lists = Kişisel Geçmiş Listeleri
Personal Profile = Kişisel Profil
Personal Web Server = Kişisel Web Sunucusu
Personalized Settings = Kişisel Ayarlar
Personel Computer (PC) = Kişisel Bilgisayar
Personel Identification Number (PIN) = Kişisel Kimlik Numarası
PGA = bk. Professional Graphis Adapter
Phase = Evre
Phone Dialer = Numara Çeviricisi
Photoconductor = Fotoiletken
Photorealism = Fotogerçekçilik
Photorealistic = Fotogerçekçi
Phrase = Tümcecik
Physical = Fiziksel
Physical Configuration = Fiziksel Yapılandırma
Physical Layer = Fiziksel Katman
Physical Memory = Fiziksel Bellek
Pica = 12 Puntoluk Harf
Pica = Pika
Picker = Toplayıcı
Picture = Resim, Görüntü
Picture Element = Resim Ögesi
Picture Search (PS) = Resim Arama
Pie Chart = Pasta Grafiği
Pie Chart = Dairesel Çizge
Piece of Media = Ortam Parçası
Piggyback Acknowledgement = Üst Üste Onaylama
Pin = İğne
PIN = bk. Personel Identification Number
Pin Count = İğne Sayısı
Pin Media Type = İğne Ortam Türü
Ping = Ping
PING = bk. Packet Internet Gropper
Pinned = İğnelenmiş
Pipe = Boru
Pipeline = Boru Hattı
Piping = Yöneltme
Piracy = Korsanlık
Pitch = Karakter Sıklığı
Pixel = Piksel
Place Holder = Yer Tutucu
Placement Policy = Yerleştirme İlkesi
Plain Text = Düz Metin
Plain-Text Password = Düz Metin Parola
Platform = Ortam
Platform Preview = Ortam Ön izlemesi
Plot = Çizmek
Plotter = Çizici
Plotter Pens = Çizici Kalemleri
Plug = Fiş
Plug = Tıkaç
Plug and Play Software Device Enumerator = Tak ve Çalıştır Yazılım Aygıtı Sıralayıcısı
Plug-Compatible = Tümüyle Uyumlu
Pluggable = Takçıkar
Pluggable Device = Takçıkar Aygıtı
Plug-in = Uyumlu Ek (Yazılım İçin)
Plural = Çoğul
Plus Sign = Artı İmi
Plx Usb Test Board Driver = Plx Usb Test Board Sürücüsü
PM = bk. Post Meridiem
PMMU = bk. Paged Memory Management Unit
Pocket = Cep
Pocket Guide = Cep Kılavuzu
Point = Göstermek
Point = Nokta
Point = Punto
Point of Presence = Bulunma Noktası
Point of Sale = Satış Noktası
Pointer = Gösterge
Pointer = İmleç
Pointer Trails = İşaretçi İzleri
Point-to-Point Protocol (PPP) = Noktalar Arası İletişim Kuralı
Polar = Kutupsal
Polarize = Kutuplaşmak
Policy = İlke
Poll = Yoklama
Poll = Anket
Poll Interval = Yoklama Aralığı
Pool = Havuz
Pool Configuration = Havuz Yapılandırması
Pool Quota = Havuz Kotası
POP = bk. Post Office Protocol
Pop = Bilgi İşleme
Pop Directional Formatting = Pop Yönlü Biçimlendirme
Pop Up Menu = Açılır Menü
Pop Up Message = Açılır İleti
Pop Up Window = Açılır Pencere
Port = Giriş
Port = Kapı
Port = Bağlantı Noktası
Port Address = Kapı Adresi
Port Connection Point = Bağlantı Noktası
Port Driver Assignment = Giriş Sürücü Ataması
Port Id = Bağlantı Noktası Kimliği
Port Index = Bağlantı Noktası Dizini
Port Information = Bağlantı Noktası Bilgisi
Port Mapping = Bağlantı Noktası Adreslemesi
Port Monitor = Bağlantı Noktası Monitörü
Port Number = Bağlantı Noktası Numarası
Port Options = Bağlantı Noktası Seçenekleri
Portability = Taşınabilirlik
Portrait = Düşey
Position = Konum
Positioning = Konumlandırma
Positive = Artı
Positive = Olumlu
Possible Superior = Olası Büyük
Post Office Protocol (POP) = Posta İletişim Kuralı
Posterization = Tonlandırma
Postmaster = Posta Yöneticisi
Postmortem = İş Sonrası
Postplay Buffering Time = Yürütma Sonrası Ara Bellek Süresi
Postpone = Ertelemek
Postscript = Postscript
Postscript = Postscript (Sayfa Tanımlama Dili)
Power = Güç
Power Cord = Güç Kordonu
Power Light = Güç Işığı
Power Notify Object = Güç Uyarma Nesnesi
Power Off = Kapamak
Power Off = Kapalı, Kapama
Power On = Açmak
Power On = Açık, Açma
Power On Self Test = Kendi Kendisini Sınama
Power Scheme = Güç Düzeni
Power Socket = Priz
Power Status Object = Güç Durumu Nesnesi
Power Strip = Güç Uzatma Kablosu
Power Supply = Güç Kaynağı
Power Switch = Güç Anahtarı
Power Typing = Serbest Yazma
Power User = Yetkili Kullanıcı
PPP = Noktalar Arası İletişim Kuralı
PPP = bk. Point-to-Point Protocol
Pragmatics = Kullanımbilim
Precedence = Öncelik
Precision = Duyarlılık
Precision = Hassasiyet
Precompile = Ön Derleme
Predefine = Ön Tanımlamak
Predict = Öngörmek
Preface = Ön Söz
Preferences = Tercihler
Preliminary Checklist = Ön Denetim Listesi
Preload = Önyükleme
Preparation = Hazırlık
Prepare For Disaster Recovery = Kurtarma İçin Hazırla
Preplay Buffering Time = Yürütme Öncesi Ara Bellek Zamanı
Prepress = Baskı Öncesi
Preprocessor = Önişlemci
Preselected Choice = Vurgulu Seçenek
Presentation = Sunu
Presentation Layer = Sunu Katmanı
Presentation Manager = Sunu Yöneticisi
Preset = Önceden Belirlenmiş
Press = Basmak, Basım
Preview = Önizleme
Preview Pane = Önizleme Bölmesi
Previous = Önceki
Price = Eder, Fiyat
Primary = Birincil
Primary Domain Controller = Birincil Etki Alanı Denetleyicisi
Prime Number = Asal Sayı
Primitive Object = İlkel Nesne
Print = Yazmak, Yazdırmak
Print Driver = Yazıcı Sürücüsü
Print Head = Yazıcı Kafası
Print Job = Yazdırma İşi
Print Manager = Yazdırma Yöneticisi
Print Merge = Birleştirerek Yazdırma
Print Operators = Yazdırma İşleticileri
Print Preview Mode = Baskı Önizleme Kipi
Print Queue = Yazıcı Kuyruğu
Print Queue = Yazdırma Kuyruğu
Print Scaling = Yazdırma Ölçeği
Print Screen Key = Ekran Yaz Tuşu
Print Server = Yazdırma Sunucusu
Print Setup = Yazdırma Ayarları
Print Spooler = Yazdırma Kuyruklayıcısı
Print Spooler Process = Yazdırma Kuyruklayıcı İşlemi
Print Wheel = Yazdırma Çarkı
Printer = Yazıcı
Printer Device = Yazıcı Aygıtı
Printer Driver = Yazıcı Sürücüsü
Printer Model = Yazıcı Modeli
Printer Name = Yazıcı Adı
Printer Performance = Yazıcı Başarımı
Printer Queue = Yazıcı Kuyruğu
Printer Queue Object = Yazıcı Kuyruk Nesnesi
Printer Settings = Yazıcı Ayarları
Printer Setup = Yazıcı Kurulumu
Printer Status = Yazıcı Durumu
Printer Traffic = Yazıcı Trafiği
Printer Writer = Yazdırma Programı
Printer Writer = Yazıcı Programı
Printing Alerts = Yazdırma Uyarıları
Printing Events = Yazdırma Olayları
Printing Pool = Yazdırma Havuzu
Printout = Çıktı
Printserver Snmp Access Control Configuration = Printserver Snmp Erişim Denetimi Yapılandırması
Printserver Snmp Service Configuration = Printserver Snmp Hizmet Yapılandırması
Priority = Öncelik
Priority Level = Öncelik Düzeyi
Privacy = Kişisel Gizlilik
Privacy = Mahremiyet
Privacy Lock = Erişim Kilidi, Gizlilik Kilidi
Private = Özel
Private Character Editor = Özel Karekter Düzenleyicisi
Private Key Password = Özel Anahtar Parolası
Private Message = Özel İleti
Privilege = Yetki, Ayrıcalık
Privilege Grant List = Ayrıcalık İzin Verme Listesi
Privilege of a Process = İşlem Yetkisi, İşlem Ayrıcalığı
Privileges = Ayrıcalık
Problem = Sorun
Problem-Oriented Language = Sorun Yönelimli Dil
Procedural Language = Yordamsal Dil
Procedure = Yordam
Procedure-Oriented Language = Yordam Yönelimli Dil
Process = İşlem, Süreç
Process Context = İşlem İçeriği
Process Control = Süreç Denetimi
Processing = İşlem, İşleme
Processor = İşlemci
Processor Affinity = İşlemci Benzeşmesi
Processor Unit = İşlem Birimi
Product Key = Ürün Anahtarı
Product Support = Ürün Desteği
Production = Üretim
Productive = Üretken
Productivity = Üretkenlik
Professional Graphis Adapter (PGA) = Profesyonel Grafik Adaptörü
Profile = Profil, Belgi, Kesit
Profile Name = Profil Adı
Program = Program, Programlamak
Program Generator = Program Üreteci
Program Group = Program Öbeği, Program Grubu
Program Linking = Program Bağlama
Program Manager = Program Yöneticisi
Program Select Button = Program Seçme Düğmesi
Program Temporary Fix = Program Geçici Düzeltmesi
Program-Described Data = Program Tanımlı Veri
Program-Described File = Program Tanımlı Dosya
Programmable Read-Only Memory = Programlanır Salt Okunur Bellek
Progressive = Aşamalı, Gelişimsel
Progressive Download Source Filter = Gelişimsel Yükleme Kaynak Süzgeci
Project = Proje, Tasarı
Project Wizard = Proje Sihirbazı
Projection = İzdüşüm, Projeksiyon
Prologue = Öndeyiş
Promote = Yükseltmek
Prompt = İstemci, Yönlendirmek
Proofing a Document = Belge Doğruluğunu Sağlamak
Propagation = Yayılma
Properties = Özellikler
Property List = Özellik Listesi
Proportional = Orantılı
Proportional Font = Orantılı Yazıyüzü
Prosedure Base = Yordam Tabanı
Protect = Korumak
Protected Storage = Korumalı Saklama
Protected Subsystem = Korumalı Alt Sistem
Protocol = İletişim Kuralı, Protokol
Protocol Stack = İletişim Kuralı Yığını
Protocol Suite = İletişim Kuralı Paketi
Prototype = Ön Ürün, Prototip, Tek Tip
Provider = Sağlayıcı
Provider Object = Sağlayıcı Nesnesi
Proxy = Vekil
Proxy Server = Vekil Sunucu
PS = bk. Picture Search
Public = Kamu, Genel
Public Domain Software = Serbest Yazılım
Public Folder Favorites = Ortak Dizin Sık Kullanılanları
Public Folder Shortcut = Ortak Dizin Kısayolu
Public Key = Ortak Anahtar
Publication = Yayın
Publish = Yayınlamak
Publish Name = Yayım Adı
Publish Point = Yayım Noktası
Publish Wizard = Yayımlama Sihirbazı
Publisher = Yayıncı
Publishing = Yayıncılık
Pull Down Menu = Sarkan Menü, Açılır Menü
Pulse = Vurum
Pulse Code Modulation (PCM) = Atım Modu Modülasyonu
Punch = Delmek
Punctuation = Noktalama
Purge = Temizlemek, Silmek
Purpose = Amaç
Pushbutton = Düğme
Pushbutton Dialing = Tuşlu Çevirme
Puzzle = Çözmece, Bulmaca
Pyramid Chart = Piramit GrafiğiKaynak :  tdk.gov.tr