SAA = bk. Systems Application Architecture
Sample = Örnek
Sampler = Örnekleyici
Sampling = Örnekleme
Satellite = Uydu
Saturation = Doyma
Save = Kaydetmek, Saklamak
Save As = Yeni Adla Kaydetmek, Yeni Adla Saklamak
Sbp2 Transport/Protocol Filter Driver = Sbp2 Taşıma/İletişim Kuralı Süzgeç Sürücü
Scalability = Ölçeklenebilirlik
Scalar = Sayıl
Scalar Medium Changers = Sayıl Ortam Değiştiricileri
Scaling = Ölçekleme
Scaling Factor = Ölçekleme Faktörü, Ölçekleme Katsayısı
Scan = Taramak
Scan (An Image) = Taramak (Bir Görüntü)
Scanner = Tarayıcı
Scatter = Serpme
Scatter Chart = Dağılım Çizgesi
Schedule = Zaman Çizelgesi
Scheduled Session = Zamanlanmış Oturum
Scheduled Task Wizard = Zamanlanmış Görev Sihirbazı
Scheduled Tasks = Zamanlanmış Görevler
Scheduler Job Object = Programlayıcı İş Nesnesi
Scheduler Queue Object = Programlayıcı Kuyruk Nesnesi
Scheduling = Zamanlama
Scope = Kapsam
Scrap File = Karalama Dosyası
Scratch = Karalama
Scratch Pool = Karalama Havuzu
Scratch Set = Karalama Kümesi
Screen = Ekran
Screen Fonts = Ekran Yazı Tipleri
Screen Reader = Ekran Okuyucusu
Screen Saver = Ekran Koruyucu, Ekran Koruyucusu
Screen Shot = Ekran Resmi
Script = Betik, Komut Dosyası
Script Editor = Betik Düzenleyicisi, Komut Dosyası Düzenleyicisi
Scroll = Kaydırmak
Scroll Bar = Kaydırma Çubuğu
Scroll Box = Kaydırma Kutusu
SCSI = bk.Small Computer Standard Interface
Search = Aramak
Search Direction = Arama Yönü
Search Path = Arama Yolu
Search Results List = Arama Sonuçları Listesi
Search Word = Aranan Sözcük
Secondary = İkincil
Seconds-Since-Boot Threshold = Başlama Noktasından Geçen Süre, Başladıktan Sonra Geçen Süre Eşiği
Section = Bölüm
Section Break = Bölüm Sonu
Section Heading = Bölüm Başlığı
Section Mark = Bölüm İmi
Section Property = Bölüm Özelliği
Section Start = Bölüm Başlangıcı
Section Title = Bölüm Başlığı
Sector = Kesim
Secure Authentication = Güvenli Yetkilendirme
Secure Channel = Güvenli Kanal
Secure Password Authentication (SPA) = Güvenli Parola Doğrulaması
Security = Güvenlik
Security = Güvenlik
Security Accounts Manager = Güvenlik Hesapları Yöneticisi
Security Audit = Güvenlik Denetimi
Security Audits = Güvenlik Denetimleri
Security Configuration Editor = Güvenlik Yapılandırma Düzenleyicisi
Security Descriptor = Güvenlik Tanımlayıcısı
Security Id = Güvenlik Kimliği
Security Identifier (Sıd) = Güvenlik Belirleyicisi
Security Inspection = Güvenlik İncelemesi
Security Method = Güvenlik Yöntemi
Security Policy = Güvenlik İlkesi
Security Subsystem = Güvenlik Alt Sistemi
Security Support Provider = Güvenlik Destek Sağlayıcısı
Security Violation = Güvenlik İhlali
Seek = Aramak
Segment = Kesim
Segmentation = Kesimleme
Seize = Ele Geçirmek
Select = Seçmek
Selected = Seçilmiş, Seçili
Selected Item = Seçili Öğe
Selection = Seçim
Selective = Seçici
Self Check = Kendi-Denetim, Kendi-Kontrol, Öz-Denetim, Öz-Kontrol
Self Explanatory = Öz Açıklamalı
Self Service Machine = Öz Hizmet Makinesi
Self Test = Öz Sınama
Self-Timer = Kendinden-Zamanlı
Semantics = Anlambilim
Semantics Error = Anlambilimsel Hata
Semiconductor = Yarı iletken
Send = Göndermek
Send To Back = Geri Göndermek
Sense = Algılamak
Sensitivity = Duyarlık
Sensor = Algılayıcı
Sentence = Tümce
Separate = Ayırmak, Ayrı
Separator = Ayırıcı
Sequence = Sıklık, Sıra
Sequencer = Ardışımlayıcı
Sequential = Sıralı
Sequential Access = Sıralı Erişim
Sequential Access Storage = Sıralı Erişimli Depolama
Serial = Dizisel, Seri
Serial Communication = Seri İletişim, Dizisel İletişim
Serial Data = Dizisel Veri
Serial Device = Dizisel Aygıt
Serial Driver = Dizisel Sürücü
Serial Interface = Dizisel Arabirim
Serial Line IP = Dizisel Hat İnternet İletişim Kuralı
Serial Mouse = Dizisel Bağlantılı Fare
Serial Number = Seri Numarası, Dizisel Numara
Serial Port = Dizisel Kapı
Serial Printer = Dizisel Yazıcı
Serial Processing = Dizisel İşlem
Server = Sunucu
Server Manager = Sunucu Yöneticisi
Server Operators = Sunucu İşleticileri
Server-Based Profile = Sunucu Tabanlı Profil
Service = Hizmet
Service Access Point = Sunucu Erişim Noktası, Sunucu Geçiş Noktası
Service Account = Hizmet Hesabı
Service Account Configuration = Hizmet Hesabı Yapılandırması, Servis Hesabı Yapılandırması
Service Control Dispatcher = Hizmet Denetim Zamanlayıcısı
Service Mode = Bakım Kipi, Hizmet Kipi
Service Object = Bakım Nesnesi, Hizmet Nesnesi
Session = Oturum
Session Key = Oturum Anahtarı
Session Layer = Oturum Katmanı
Session Manager = Oturum Yöneticisi
Session-Based Data Transmission = Oturum Tabanlı Veri İletimi
Set = Ayarlamak
Set = Küme, Takım
Set Up = Kurmak
Setting = Ayar
Setup = Düzenek
Setup = Hazırlamak, Kurmak
Setup Detection Notice = Kur Algılama Uyarısı, Kur Bulma Uyarısı
Setup Manager = Kur Yöneticisi
Setup Script = Kur Betiği Dosyası
Severity = Önem
Severity Code = Önem Kodu
Shade = Gölgelendirmek
Shaded = Gölgeli
Shader = Gölgelendirici
Shading = Gölgelendirme
Shadow = Gölge
Shadow Log = Gölge Günlüğü
Shadowing = Gölgeleme
Shape = Şekil
Share = Paylaşım, Paylaşmak
Shared Directory = Paylaşımlı Dizin
Shared Folder = Paylaşımlı Dizin
Shared Printer = Paylaşımlı Yazıcı
Shared Printers = Paylaştırılmış Yazıcı
Shared Symantec Winfax Starter Edition Settings = Paylaşımlı Symantec Winfax Starter Edition Ayarları
Shared Utilities = Paylaşımlı Hizmet Programları
Shared Whiteboard = Paylaşılan Beyaz Tahta
Shared Workbook = Paylaşılan Çalışma Kitabı
Sharename = Paylaşım Adı
Shareware = Paylaşımlı Yazılım
Sharing Violation = Paylaşım İhlali
Shear = Kaykılma
Sheet = Yaprak
Sheet-Feed = Yaprak Besleme
Shelf = Raf
Shelf Life = Raf Yaşam Süresi
Shell = Kabuk
Shell Copy Hook = Kabuk Kopyalama Kancası
Shell Scrap Datahandler = Kabuk Kalıntısı Veri İşleyicisi
Shift = Ötelemek
Shift Key = Üst Karakter Tuşu
Short = Kısa
Shortcut = Kısa yol, Kestirme
Shortcut Bar = Kısa yol Çubuğu, Kestirme Çubuğu
Shortcut Key = Kısa Yol Tuşu
Show = Göstermek
Shredder = Kağıt Öğütücü (Kağıt İçin)
Shrink = Küçültmek
Shut Down = Kapatmak
Sibling Element = Kardeş Öğe
Side = Yan, Yüz
Side By Side = Yan Yana
Sidebars = Kenar Çubukları
Sift = Elemek
Sight = Görüş
Sign = İm, İşaret
Signal = Sinyal
Sign-Off = Oturumu Kapamak
Sign-On = Oturumu Açmak
Simple = Yalın
Simple Binds = Yalın Bağlantılar
Simple Network Management Protocol (SNMP) = Yalın Ağ Yönetimi İletişim Kuralı
Simple Query Wizard = Yalın Sorgu Sihirbazı
Simple, Spanned, Mirrored, Striped, or Raid5 Volume = Yalın, Dağıtımlı, Yansılı, Sanal Küme, Raid5 Birimi
Simplex = Tekyönlü
Simulate = Benzeştirmek, Benzetim Yapmak
Simulation = Benzeştirim
Simulator = Benzeştirici
Simultaneous = Eşanlı
Single = Tek
Single Byte Coding Scheme = Tek Bayt Kodlama Düzeni
Single Domain Model = Tek Etki Alanı Modeli
Single Precision = Tek Duyarlıklı
Single Valued Properties = Tek Değerli Özellikler
Sink = Alıcı
Site = Bölge, Küme
Sites Topology = Bölge Topolojisi
Size = Sığa, Boyut
Size = Boyut, Büyüklük
Skeleton = Çatı, İskelet
Skew = Çarpıklık
Skip = Atlamak
Slack = Serbestlik
Slant = Eğik
Slash = Eğik Çizgi
Slave Station = Bağımlı Uçbirim
Sleeping Mode, = Uyku Kipi
Slice = Dilim
Slide = Kaydırmak
Slide = Saydam
Slot = Yuva
Slot Reader = Yuvalı Okuyucu, Yuva Okuyucusu
Slow = Yavaş
Slow Motion = Ağır Çekim
Slow Speed Connection = Düşük Hızlı Bağlantı
Slowdown = Yavaşlamak
Small Caps = Küçük Büyük Harfler
Small Computer Standard Interface (SCSI) = Küçük Bilgisayar Ölçünlü Arayüzü
Smart Battery = Akıllı Pil
Smart Battery Driver = Akıllı Pil Sürücüsü
Smart Card = Akıllı Kart
Smart Gateway = Akıllı Ağ Geçidi
Smart Quotation Mark = Akıllı Tırnak İmi
Smart Quotes = Akıllı Tırnaklar
Smooth = Düzgün
Snap-in = Araya Girmek
Sneak Current = Sızıntı Akım
SNMP = bk. Simple Network Management Protocol
SNMP Information = SNMP Bilgisi
Socket = Yuva, Priz
Soft Associations = Yumuşak Bağlantılar, Dernekler, Ortaklıklar
Soft Copy = Elektronik Kopya
Soft Font Installer = Yazılım Yazı Tipi Yükleyicisi
Soft Fonts = Yazılımsal Yazı Tipleri
Software = Yazılım
Software Handshaking = Yazılım Tanıması
Software Reset = Yeniden Başlatmak, Yazılımla Yeniden Başlatmak
Software Update Channel = Yazılım Güncelleştirme Kanalı
Solid = Katı, Kesiksiz
Solid State = Katı Hal
Some = Bazı
Sort = Sıralamak
Sort Order = Sıralama Düzeni
Sort Sequence = Sıralama Ardışımı
Sorting Criteria = Sıralama Ölçütleri
Sound = Ses
Sound Recorder = Ses Kaydedicisi
Source Container = Kaynak Kapsayıcısı
Source Routing = Kaynak Yönlendirmesi
SPA = bk. Secure Password Authentication
Space = Alan, Boşluk
Space Bar = Ara Çubuğu, Boşluk Çubuğu
Space Character = Boşluk Karakteri
Spacing = Aralık Bırakma
Span = Yayılmak
Spanned Volume = Yanılmış Birim
Spawn = Oluşturmak
Speaker = Konuşmacı
Speaker = Hoparlör
Special = Özel
Special Drag = Özel Sürükleme
Specific = Belirli
Specific Message = Belirli İleti
Specific Template = Belirli Şablon
Specification = Belirtim
Specify = Belirtmek
Speech Recognition = Konuşma Tanıması
Speed = Hız
Speeddial = Hızlı Çevirme
Speeddial List = Hızlı Çevirme Listesi
Spell Checking = Yazım Denetimi
Spelling Suggestions = Yazım Önerisi
Spike = Ani Voltaj Yükselmesi
Spin = Döndürmek
Spindle = Mil
Spinner = Çevirici
Split-Horizon Processing = Yatay Ayırma İşlemi
Splitter = Ayırıcı, Dağıtıcı, Dallandırıcı
Spool = Makara, Kuyruk
Spool Printing = Bekletmeli Baskı
Spooler = Kuyruklayıcı, Bekletici
Spooling = Bekletme
Spot = Leke
Spray = Püskürtmek
Spreadsheet = Hesap Çizelgesi
Sprite Graphics = Hareketli Grafik
Stability = Kararlılık, İstikrar
Stack = Yığın, Ek Bellek, Destek Bellek
Stacker = Yığıcı
Staged = Sahnelenmiş
Staging Path = Sahneleme Yolu
Stale = Bayat, Eski
Stand-Alone = Tek Başına, Bağımsız
Stand-Alone Modem = Dış Modem
Standard Deviotion Syncronication Offset = Ölçünlü Sapma Eşzamanlama Kayması
Standard Scheme = Ölçünlü Düzen, Standart Düzen
Standard Time = Ölçünlü Süre, Standart Süre
Standard Time = Standart Saat
Standard Videola = Önçünlü Videola, Standart Videola
Standby = Bekleme, Yedek
Star Network = Yıldız Ağ
Start = Başlatmak
Start Hardware Wizard = Donanım Başlatma Sihirbazı
Start of Authority = Yetkiyi Başlatmak
Startup Disk = Başlatma Disketi
Startup Disk Wizard = Başlangıç Disketi Sihirbazı
Startup Group = Başlangıç Grubu
Startup Screen = Başlangıç Ekranı
State = Durum
State Of The Art Technology = En Gelişkin Teknoloji
Statement = Deyim, Söylem, Tümce
Static = Durağan
Static Best Effort Traffic Rate = Durağan En İyi Trafik Oranı
Statically Seeded Names = İstatistiksel Kaynaklı Adlar
Stationary Pad = Kalıcı Dosya
Stationary Window = Kalıcı Penceresi
Statistics = İstatistik, Sayımlama
Status = Durum
Status Bar = Durum Çubuğu
Status Text = Durum Metni
Step = Adım
Step By Step = Adım Adım
Sticky Keys = Yapışkan Tuşlar
Stop = Durdurmak
Storage = Depolama, Bellek
Storage Device = Depolama Aygıtı
Storage Pool = Bellek Havuzu
Store = Depolamak
Streaks = Şeritler
Stream = Akım
Streaming = Duraksız İşlem
Streaming Mode = Duraksız Kip
Streaming Tape Drive = Duraksız Manyetik Bant Sürücüsü
Strike Out = Çıkartmak
Strike Over = Üstüne Basmak
Strikethrough = Üstü Çizgili
String = Dizgi
Stripe = Sanal Disk Birimi, İnce Şerit
Stripe Set = Sanal Disk Birim Kümesi
Stripe Set With Parity = Eşlikli Sanal Disk Birimi Kümesi
Striped Volume = Sanal Disk Kümesi Birimi
Striped W/Interleaved Parity = Eşlikli
Stroke = Vuruş
Strong Authentication = Güçlü Yetkilendirme
Strong Password = Güçlü Parola
Structure = Yapı
Structured = Yapısal
Structured Analysis = Yapısal Çözümleme
Structured Design = Yapısal Tasarım
Structured Exception Handling = Yapısal Özel Durum İşlemesi
Structured Programming = Yapısal Programlama
Structured Query Language = Yapısal Sorgu Dili
Structured Walk-Through = Yapısal Gözden Geçirme
Stub Area = Bilgi Yordamı Alanı
Stub Cable = Saplama Kablo
Stub Loader = Bilgi Yordamı Yükleyicisi
Style = Biçem
Subdirectory = Altdizin
Subfolder = Altdizin
Subject = Konu
Submenu = Alt Menü
Submit = Sunmak
Subnet = Alt Ağ
Subnet Mask = Alt Ağ Maskesi
Subordinate Reference = Yardımcı Başvuru
Subroutine = Altprogram
Subscribe = Abone Olmak
Subscriber = Abone
Subscript = Altsimge
Subset = Altküme
Substitute = Değiştirmek, Yerine Koymak
Substitute = Yedek
Subtract = Çıkarmak
Suffix = Sonek
Suggest = Önermek
Suggestion = Öneri
Sum = Toplamak
Sum = Toplam
Summary = Özet
Summary Advertisements = Özet Reklamları
Summary Report = Özet Raporu
Summer Time = Yaz Saati
Summing Junction = Toplam Bağlantı Yeri
Superclass = Süper Sınıf
Superior Class = Üst Düzey Sınıf
Superior Reference = Üst Düzey Başvurusu
Superscript = Üstsimge
Supersede = Yerini Almak
Supervisor = Danışman, Gözetici
Supplemental = Tamamlayıcı
Support = Desteklemek, Destek
Surface Chart = Yüzey Grafiği
Surface Chart = Yüzey Çizimi
Surface Material = Yüzey Maddesi
Suspend = Askıya Almak
Suspended Program = Askılı Program, Askıdaki Program
Swap = Getir Götür, Takas, Değiş Tokuş
Swap File = Getir Götür Kütüğü
Swap-in = Getirmek
Swap-out = Götürmek
Swapping = Değiş Tokuş Yapmak
Switch = Anahtar
Switch = Değiştirmek
Switch Info = Değiştirme Bilgisi,Anahtarlama Bilgisi
Switch Off = Kapamak
Switch On = Açmak
Switched Line = Anahtarlamalı Hat
Switcher = Anahtarlayıcı
Switching = Anahtarlama
Syllable = Hece
Syllable Hyphen = Hece Ayırma Çizgisi
Symantec Winfax Starter Edition Setup Wizard = Symantec Winfax Starter Sürümü Kurma Sihirbazı
Symantec Winfax Starter Edition Status = Symantec Winfax Starter Sürümü Durumu
Symbol = Simge, Sembol
Symbolic Address = Sembolik Adres
Symbolic Link = Sembolik Bağlantı
Symmetric = Bakışımlı, Simetrik
Symmetric Multiprocessing (SMP) = Simetrik Çok İşlemcilik
Synchronous = Anuyumlu
Synergic = Birlikteli, Sinerjik
Synergy = Birliktelik, Sinerji
Synonym = Eş Anlamlılık
Syntax = Söz Dizimi
Syntax Check = Sözdizimi Denetimi
Syntax Error = Sözdizimi Hatası
Synthesis = Bireşim, Sentez
Synthesizer = Bireştirici, Sentezleyici
System = Sistem
System Account = Sistem Hesabı
System Analysis = Sistem Çözümlemesi
System Analyst = Sistem Çözümleyicisi
System Auxiliary Class = Sistem Yardımcı Sınıfı
System Board = Sistem Kartı
System Configuration Editor = Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi
System Configuration Utility = Sistem Yapılandırma Hizmet Programı
System File Checker = Sistem Dosyası Denetleyicisi
System Files = Sistem Dosyaları
System Information = Sistem Bilgisi
System Integration = Sistem Bütünleştirmesi
System Monitor = Sistem Monitörü, Sistem Denetimi
System Monitoring = Sistem Görüntüleme, Sistem Denetlemesi
System Package Identity = Sistem Paket Kimliği
System Prompt = Sistem Komut İstemi
System Registry Database = Sistem Kayıt Veritabanı
System Requirements = Sistem Gereksinimleri
System Rom Breakpoint = Sistem Rom Breakpoint
System Semaphore = Sistem Paylaştırma Yöneticisi
System Service Management = Sistem Hizmet Yönetimi
System Stand-Alone Optional Component Manager = Sistem Tek Başına Seçmeli Bileşen Yöneticisi
System Superior Class = Sistem Üst Düzey Sınıfı
System Time = Sistem Saatini
System Tray = Sistem Tepsisi
Systems Application Architecture (SAA) = Sistem Uygulama Mimarisi

Kaynak :  tdk.gov.tr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...