Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – D

DA = bk. Display Adapter
DA Conversion = bk. Digital Analogue Conversion
DA Converter = bk. Digital Analogue Converter
Daemon = Bekletici Program
Daily = Günlük
Daisy-Chain = Papatya Dizimi
Damage = Zarar Vermek
Dash = Kısa Çizgi, Tire
Dashed Line = Kesikli Çizgi
DAT = bk. Digital Audio Tape
Data = Veri
Data Access = Veri Erişimi
Data Bank = Veri Bankası
Data Bus = Veri Yolu
Data Collection Terminal = Veri Toplama Uçbirimi
Data communication = Veri İletişimi
Data Communucation = Veri İletişimi
Data Communucations Equipment (DCE) = Veri İletişim Donatımı
Data Dictionary = Veri Sözlüğü
Data Dispenser = Veri Dağıtıcısı
Data Document = Veri Belgesi
Data Entry = Veri Girişi
Data File = Veri Kütüğü
Data İntegrity = Veri Bütünlüğü
Data İnterchange Format = Veri Değişim Biçimi
Data Link = Veri Bağlantısı
Data Link Layer = Veri Bağlantı Düzeyi, Veri Bağlantısı Katmanı
Data Management = Veri Yönetimi
Data Model = Veri Modeli
Data Processing = Bilgi İşlem
Data Processing Center = Bilgi İşlem Merkezi
Data Protection = Veri Koruma
Data Rate = Veri Hızı
Data Receiver = Veri Alıcı
Data Record = Veri Kaydı
Data Recorder = Veri Kaydedicisi
Data Reduction = Veri Azaltma
Data Reference = Veri Gönderisi, Veri Başvurusu
Data Reference Line = Veri Gönderim Çizgisi, Veri Başvuru Hattı
Data Repository = Veri Havuzu
Data Security = Veri Güvenliği
Data Set = Veri Öbeği, Veri Kümesi
Data Signalling Rate = Veri İletişim Hızı
Data Sink = Veri Biriktirici
Data Source = Veri Kaynağı
Data Storage Density = Veri Saklama Yoğunluğu
Data Storage Unit = Veri Saklama Birimi
Data Structure = Veri Yapısı
Data Tablet = Veri Tableti
Data Transcription = Veri Çevriyazısı
Data Transfer = Veri Aktarımı
Data Transfer Rate = Veri Aktarım Hızı
Data Transmission = Veri İletimi
Data Type = Veri Türü
Data/Text Merge = Veri/Metin Birleştirme
Database = Veritabanı
Database Background = Veritabanı Artalanı
Database Column Name = Veritabanı Sütun Adı
Database Integrity = Veritabanı Bütünlüğü
Database Management System (DBMS) = Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS)
Database Utilities = Veritabanı Hizmet Programları
Database Window = Veritabanı Penceresi
Database Wizard = Veritabanı Sihirbazı
Datasheet = Veri Sayfası
Datatext = Veri Metni
Date Format = Tarih Biçimi
DBMS = bk. Database Management System
DCE = bk. Data Communucations Equipment
Deactivate = Etkinliğini Kaldırmak, Edilgenleştirmek
Dead Key = Konum Atlatmayan Tuş
Deadline = Son Gün
Deadlock = Kaynak Bekleme, Kilitlenme
Deadlock Condition = Kaynak Bekleme Durumu
Deallocate = Serbest Bırakmak
Debug = Hata Ayıklaması
Debug Monitor = Hata Ayıklama Monitörü, Hata Ayıklama İzleyicisi
Debug Window = Hata Ayıklama Penceresi
Debug Window = Hata Ayıklama Penceresi
Debugger = Hata Ayıklayıcı
Debugger Breakpoint = Hata Ayıklayıcı Bekleme Sınırı, Hata Ayıklama Denetim Noktası
Debugging = Hata Ayıklama
Decentralized Prosessing*** = Dağınımlı İşlem
Decimal = Onlu, Ondalık
Decimal Aligned = Ondalık Hizalı
Decimal Alignment = Ondalık Hizalama
Decimal Character = Ondalık Karakter
Decimal Place = Ondalık Basamak
Decimal Point = Ondalık Ayırıcı, Ondalık İşareti
Decimal Tabs = Ondalık Sekmeler
Decimal Tabstop = Ondalık Sekme Durakları
Decimal Value = Ondalık Değer
Decipher = Şifre Çözmek
Decision = Karar
Decisional Database = Kararsal Veritabanı
Deck = Deste
Declaratives = Bildirimler
Declare = Bildirmek
Decode = Kod Çözmek
Decoder = Kod Çözücü, Şifre Çözücü
Decompile = Kaynak Koda Dönüştürme, Geri Derleme
Decompress = Açmak
Decompression = Açma
Decrease = Azaltmak
Decrement = Azalım
Decrypt = Şifre Çözmek
Dedicate = Adamak
Dedicated = Adanmış
Default = Varsayılan
Default = Geçerli, Varsayılan
Default Value = Varsayılan Değer
Defer = Ertelemek
Deferred Procedure Call (DPC) = Ertelenmiş Yordam Çağrısı
Define = Tanımlamak
Definite = Kesin
Definition = Tanım
Deflection = Saptırma
Deflector = Saptırıcı
Defragment = Birleştirmek, Bütünleştirmek
Degradation = Bozulma, Verim Kaybı
Degree = Derece
Del Key = Bk. Delete Key
Delay = Geciktirmek
Delay Time = Gecikme Süresi
Delegate = Yetki Aktarmak
Delegation Lifetime = Yetkilendirme Süresi
Delete = Silmek
Delete Cleaner = Temizleyici Sil
Delete Files = Dosya [S]İl
Delete Key = Sil Tuşu
Delete Key = Sil Tuşu
Deletion Mark = Silme İmi
Delimiter = Sınırlayıcı
Delivery = Teslim
Demand = İstem
Demand Multiplexing = İstem Çoklama
Demand Paging = Sayfalama İstemi
Demand-Dial Interface Wizard = Çevirme Arayüzü Birimi İstek Sihirbazı
Demodulate = Kip Çözmek
Demodulator = Kip Çözücü
Demonstration = Gösteri
Demote = İndirgemek
Demount = Bağlantıyı Kaldırma
Density = Yoğunluk
Dependency Service = Bağımlılık Hizmeti
Dependent = Bağımlı
Deployment = Yerleştirme, Konuşlandırma
Desaturate = Solgunluk, Solgunlaştırmak
Descender = Harfin Kuyruğu, Harf Kuyruğu
Descending = Azalan
Descending Order = Azalan Sıra
Descent = Harfin Kuyruğu, Harf Kuyruğu
Description = Betimleme, Açıklama
Deselect = Seçimi Kaldırmak
Design = Tasarım, Tasarlamak
Design Mode = Tasarım Kipi
Designation = Belirleme, Atama
Desired Access Rights = İstenilen Erişim Hakları
Desk = Masa
Desk Accessory = Masa Donatısı
Desktop = Masaüstü
Desktop Configuration = Masaüstü Yapılandırması
Desktop Manager = Masaüstü Yöneticisi
Desktop Pattern = Masaüstü Deseni
Desktop Publishing = Masaüstü Yayımcılık
Desktop Update = Masaüstü Güncelleştirme
Destination = Varış, Hedef
Destination Address = Varış Adresi
Destination Container = Hedef Kabı
Destructive = Yıkıcı, Bozucu
Destructive Read = Bozucu Okuma
Detach = Ayırmak
Detached Program = Bağımsız Program
Detail = Ayrıntı
Detail Report = Ayrıntı Raporu
Detectable = Algılanabilir
Determinant = Belirteç
Develop = Geliştirmek
Developer = Geliştirici
Development Tool = Geliştirme Aracı
Device = Aygıt
Device Driver = Aygıt Sürücüsü
Device Driver Interface (DDI) = Aygıt Sürücüsü Ara Birimi
Device Fonts (Printer) = Aygıt Yazı Tipleri (Yazıcı)
Device Independent = Aygıttan Bağımsız
Device Independent Bitmap = Aygıttan Bağımsız İkil Eşlem
Device Management = Aygıt Yönetimi
Device Map = Aygıt Adresi
Device Object = Aygıt Nesnesi
Device Token = Aygıt Simgesi
Device-Specific Properties = Aygıta Özgün Özellikler
DFS = bk. Distrubuted File System
DFS Root = DFS Kökü
DHCP = bk. Dynamic Host Configuration Protocol
Diacritical Mark = Ayırıcı İm, Ayırıcı İşaret
Diagnose = Tanılamak, Tanı Koymak
Diagnosis = Tanı
Diagnostic Message = Tanı İletisi
Diagonal = Çapraz
Diagram = Çizge
Dial = Çevirmek
Dial Connection = Çevirme Bağlantısı
Dial Interface = Çevirme Arayüzü
Dial Tone = Çevir Sesi
Dial Wizard = Çevirme Sihirbazı
Dialed Line = Çevirmeli Hat
Dialog Box = İletişim Kutusu
Dial-Up Çevirmeli
Dial-Up Connection = Çevirmeli Bağlantı
Dial-Up Networking = Çevirmeli Ağ
Dial-Up Networking Connection = Çevirmeli Ağ Bağlantısı
Dial-Up Networking Folder = Çevirmeli Ağ Dizin
Dial-Up Server = Çevirmeli Arama Sunucusu
Dial-Up Terminal = Çevirmeli Uçbirim
Dictionary = Sözlük
Differential Backup = Fark Yedeklemesi
Diffusion = Yayılma
Digit = Sayı
Digit = Basamak
Digit Substitution = Basamak Değiştirme
Digital = Sayısal
Digital Analog Converter = Sayısal Örneksel Dönüştürücü
Digital Analogue Conversion = Sayısal Örneksel Çevirici
Digital Analogue Converter = Sayısal Örneksel Çevirici
Digital Audio = Sayısal Ses Alma.
Digital Audio Tape (DAT) = Sayısal Ses Yazacı
Digital Audio Tape (DAT) = Sayısal Ses Teybi (SST)
Digital Computer = Sayısal Bilgisayar
Digital Id = Sayısal Kimlik
Digital Image Format = Sayısal Görüntü Biçimi
Digital Network Printing Software = Sayısal Ağ Yazdırma Yazılımı
Digital Signal Processing (DSP) = Sayısal Sinyal İşleme
Digital Versatile Disk (DVD) = Sayısal Çokyönlü Disk
Digital Video = Sayısal Görüntü
Digital Video Disk (DVD) = Sayısal Görüntü Diski
Digital Video Interface (DVI) = Sayısal Görüntü Arayüzü
Digitize = Sayısallaştırmak
Digitizer = Sayısallaştırıcı
Dim = Soluk, Donuk
Dimension = Boyut
Dimmed = Soluk
Dimmer Switch = Karartma Anahtarı
Diode = Diyot
DIP = Bk. Dual In-line Package
Dip Switches = Ayar Anahtarları
Direct = Doğrudan
Direct Access = Doğrudan Erişim
Direct Access Storage = Doğrudan Erişimli Saklama
Direct Access Storage Device = Doğrudan Erişimli Saklama Aygıtı
Direct Address = Doğrudan Adres
Direct Current = Doğru Akım
Direct Memory Access (DMA) = Doğrudan Bellek Erişimi
Direction = Yön
Direction Keys = Yön Tuşları
Directory = Dizin
Directory Access Protocol = Dizin Erişim İletişim Kuralı
Directory Browsing = Dizine Gözatma
Directory Class Container = Dizin Sınıfı Kabı
Directory Listing = Dizin İçerik Listesi
Directory Location = Dizin Yeri
Directory Management = Dizin Yönetimi
Directory Replication Agent = Dizin Kopyalama Aracısı
Directory Server = Dizin Sunucusu
Directory Service = Dizin Hizmeti
Directory Service Account = Dizin Hizmeti Hesabı
Directory Service Container (DSC) = Dizin Hizmeti Kabı
Directory Service Migration Tool = Seyyar Dizin Hizmeti Aracı
Directory Service Names = Dizin Hizmeti Adları
Directory System Agent = Dizin Sistemi Aracısı
Directory System Protocol = Dizin Sistemi İletişim Kuralı
Directory Tree = Dizin Ağacı
Disable = Edilgenleştirmek
Disabled = Edilgenleştirilmiş
Disadvantage = Yarar Yitimi, Dezavantaj
Disappear = Yok Olmak
Disassemble = Ayırmak
Disaster = Yıkım, Felaket
Disaster Recovery = Yıkım Onarımı
Discard = Atmak
Disconnect = Bağlantıyı Kesmek
Discontinuous = Süreksiz
Discovery Wizard = Keşfetme Sihirbazı, Keşif Sihirbazı
Discrete = Ayrık
Discretionary Access Control = İsteğe Bağlı İletişim Denetimi
Discretionary Access List = İsteğe Bağlı Erişim Listesi
Discrimination = Ayrım
Disk = Disk
Disk Administrator = Disk Yöneticisi
Disk Array = Disk Dizisi
Disk Compression: = Disk Sıkıştırması:
Disk Configuration = Disk Yapılandırması
Disk Controller = Disk Denetleyicisi
Disk Creation = Disk Yaratılması
Disk Defragmenter = Disk Birleştiricisi
Disk Drive = Disk Sürücü, Disk Sürücüsü
Disk Drive Failure = Disk Sürücü Bozulması
Disk Enclosure = Disk Kutusu
Disk Error = Disk Hatası
Disk Management = Disk Yönetimi
Disk Manager = Disk Yöneticisi
Disk Mirroring = Disk Yansılama
Disk Operating System (DOS) = Disk İşletim Sistemi
Disk Pack = Disk Paketi
Disk Partition = Disk Bölümü
Disk Quota = Disk Kotası
Disk Reattachment = Disk Yeniden Bağlama
Disk Recompresser = Disk Sıkıştırıcı
Disk Set = Disk Kümesi
Disk Space = Disk Alanı
Disk Striping = Disk Şeritleme
Disk Surface = Disk Yüzeyi
Disk Unit = Disk Birimi
Disk Volume = Disk Birimi
Disket = Disket
Diskette = Disket
Diskette-Only System = Salt Disketli Sistem
Dismount = Kaldırmak
Dispatch = Dağıtmak
Dispatcher = İşlemci Zamanlayıcısı
Dispatcher Objects = İşlemci Zamanlayıcısı Nesneleri
Dispersant = Seyreltici
Displace = Çıkarmak
Displacement = Çıkarma
Display = Görüntülemek
Display Adapter = Görüntü Bağdaştırıcısı
Display Adapter (DA) = Görüntü Adaptörü
Display As Printed = Yazıldığı Gibi Görüntülemek
Display Card = Görüntü Kartı
Display Driver = Görüntü Sürücüsü
Display Memory = Görüntü Belleği
Display Monitor = Görüntüleme Aygıtı
Display Point = Görüntüleme Noktası
Display Screen = Görüntü Ekranı
Display Size = Görüntü Alanı
Display Station = Görüntü İstasyonu
Display Unit = Görüntü Birimi
Display Workstation = Görüntü İstasyonu
Disposition = Düzen
Distance = Ara, Uzaklık
Distinguished Name = Seçkin Ad
Distortion = Çarpıklık, Bozulma
Distribute = Dağıtmak
Distributed = Dağıtımlı, Dağıtık
Distributed Database = Dağıtılmış Veri Tabanı
Distributed File System = Dağıtık Dosya Sistemi
Distributed Processing = Dağıtımlı İşlem, Dağıtık
Distributed System = Dağıtımlı Sistem, Dağıtık Sistem
Distribution List = Dağıtım Listesi
Distributor = Dağıtıcı
Distrubuted File System = Dağıtık Dosya Sistemi (DDS)
Dither = Titremek
Dithered = Titrek
Divide = Bölmek
Dividend = Bölünen
Division = Bölüm, Bölme
Division Line = Bölü Çizgisi
Division Mark = Bölü İmi
Divisor = Bölen
DLL = bk. Dynamic Link Library
DMA = bk. Direct Memory Access
DNR = bk. Domain Name Resolver
DNS = bk. Domain Name Server
DNS Server = bk. DNS
DNS Server Address = DNS Sunucusu Adresi
DNS Server Search Order = DNS Sunucusu Arama Sırası
Do List = Yapılacaklar Listesi
Document = Belge
Document Contents Architecture = Belge İçerik Mimarisi
Document Dictionary = Belge Sözlüğü
Document Format = Belge Biçimi
Document Interchange Architecture = Belge Değişim Mimarisi
Document Library = Belge Kitaplığı
Document Management = Belge Yönetimi
Document Mode = Belge Kipi
Document Name = Belge Adı
Document Of Understanding(DOU) = Ortak Anlaşma Belgesi
Document Retrieval = Belge Edinimi, Belge Erişim
Document Template = Belge Şablonu, Belge kalıbı
Document Window = Belge Penceresi
Documentation = Belgeleme
Domain = Alan, Etki Alanı
Domain Administrator = Etki Alanı Yöneticisi
Domain Administrator = (Etki) Alanı Yöneticisi
Domain Controller = (Etki) Alanı Denetleyicisi
Domain Name = Alan Adı
Domain Name Resolver (DNR) = (Etki) Alanı İsim Çözücüsü
Domain Name Server = Alan Adı Sistemi
Domain Name Server (DNS) = Alan Adı Sunucusu
Domain Tree = (Etki) Alanı Ağacı
Domain Tree Management = (Etki) Alanı Ağacı Yönetimi
Domain Tree Manager = Etki Alanı Ağaç Yöneticisi
Domain Trust List = (Etki) Alanı Güven Listesi
Domain User = (Etki) Alanı Kullanıcısı
Dormant State = Uyku Kipi
DOS = bk. Disk Operating System
Dos Extender = Dos Genişleticisi
Dos Prompt = Dos Komut İstemi
Dot = Nokta
Dot Matrix Printer = İğneli Yazıcı,
Dot Matrix Printer = Nokta Vuruşlu Yazıcı
Dot Per Inches (DPI) = İnç Başına Nokta Sayısı
Dot Pitch = Nokta Uzaklığı
Dotted Line = Noktalı Çizgi
Double = Çift
Double Click = Çift Tıklama, Çift Tıklatma
Double Density = Çift Yoğunluk
Double Precision = Çift Duyarlıklı
Double Sided = Çift Yüzlü, Çift Taraflı
Double Space = Çift Aralık (Satır Aralığı)
Double Underline = Çift Altçizgi
Double-Sided Page = Çift Taraflı Sayfa, Çift Yüzlü Sayfa
Double-Sided Printing = Çift Taraflı Baskı,Çift Yüzlü Baskı, Arkalı Önlü Baskı
Doubleword = Çiftsözcük
Down = Aşağı, Bozuk
Down Arrow = Aşağı Ok
Down Time = Bozuk Kalma Süresi
Downlevel Clients = Düşük Düzeyli İstemciler
Down-Level Computer = Önceki Sürümlü Bilgisayar, Düşük Model Bilgisayar
Downline = Uca Doğru
Downlink = Uydudan Dünyaya Bağlantı
Download = Karşıdan Yüklemek, İndirmek
Downloadable Fonts = Yüklenebilir Yazı Tipleri
Downsizing = Küçültme
Downstream = Aşağı Akım
Draft = Taslak
Draft Mode = Taslak Kipi
Draft Printing = Taslak Baskı
Draft Quality = Taslak Niteliği, Taslak Kalitesi
Drag = Sürüklemek
Drag and Drop = Sürükle ve Bırak
Drag Select = Sürükleyerek Seçmek
Draw = Çizmek
Draw Server Object = Çizim Sunucusu Nesnesi
Drawer = Çekmece
Drawing = Çizim
Drawing Character = Çizim Karakteri
Drawing Ruler = Çizim Cetveli
Drive = Sürücü, Sürmek
Drive Array = Sürücü Dizisi
Drive Connection = Sürücü Bağlantısı
Drive Converter Wizard = Sürücü Dönüştürücü Sihirbazı
Drive Designator = Sürücü Göstergesi
Drive Letter = Sürücü Adı
Driver = Sürücü
Driver Information = Sürücü Bilgileri
Driver Object = Sürücü Nesnesi
Drivespace = Sürücü Sığası
Drop = İptal Etmek, Bırakmak (Fare)
Drop Cable = Saplama Kablo
Drop Point = Bırakılan Nokta, Bırakma Noktası, İptal Noktası
Drop-Down = Tık Açılır, Tık Açılan
Dual = Çiftli, İkili
Dual Floppy System = Çift Disket Sürücülü Sistem
Dual Processor = Çift İşlemci, Çift İşlemcili
Due Date = Son Tarih
Dumb Terminal = Programlanmaz Uçbirim, Akılsız Uçbirim
Dummy = Model, Maket, Kukla, Sahte
Dummy Device = Kukla Aygıt
Dummy Variable = Kukla Değişken
Dump = Boşaltmak
Duplex = Çift Yönlü
Duplicate = Çoğaltmak
Duplication = Çoğaltma
Duplicator = Çoğaltıcı
Duration = Süre
Duty Cycle = Görev Döngüsü
DVD = bk. Digital Video Disk
DVD = bk. Digital Versatile Disk
DVD Player = DVD Oynatıcısı
DVI = bk. Digital Video Interface
Dxinfo = Dxinfo
Dynamic = Devingen
Dynamic Address Translation = Devingen Adres Dönüştürme
Dynamic Data Exchange = Devingen Veri Değişimi, Devingen Veri Alışverişi
Dynamic Directory = Devingen Dizin
Dynamic Disk = Devingen Disk
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) = Devingen Sunucu Yapılandırma İletişim Kuralı
Dynamic Link Library (DLL) = Devingen Bağımlı Kitaplık
Dynamic Linking = Devingen Bağlanım
Dynamic Priority = Devingen Öncelik
Dynamic Programming = Devingen Programlama
Dynamic Resource Allocation = Devingen Kaynak Ayırma
Dynamic Storage Allocation = Devingen Bellek AyırmaKaynak :  tdk.gov.tr