Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – B

Babble = Parazit
Backbone = Omurga
Backend = Arka Uç
Background = Artalan
Background = Zemin.Artalan
Background Job = Artalan İşi
Background Mode = Artalan Kipi
Backlighted = Arkadan Aydınlatmalı
Backlit = Arkadan Aydınlatmalı
Backlog = Birikim
Backout = Geri Çekmek
Backslash = Sola Eğik Çizgi, Sola Yatık bölü Çizgisi
Backspace = Geriletmek
Backspace Key = Geri Tuşu, Geriye Doğru Sil Tuşu
Backspace Key Sends = Backspace Tuşu Gönderir
Backtab = Geri Sekme
Backtracking = Gerileme
Backup = Yedekleme, Yedeklemek, Yedek
Backup Copy = Yedek Kopya
Backup Device = Yedekleme Aygıtı
Backup Domain Controller (BDC) = Yedek Etki Alanı Denetleyicisi
Backup Frequency = Yedekleme Sıklığı
Backup Operators = Yedekleme İşleticileri, İşletmenleri
Backup Schedule = Yedekleme Zamanlaması
Backup Set = Yedek Kümesi
Backup Site Controller = Yedekleme Bölge Denetleyicisi
Backup Wizard = Yedekleme Sihirbazı
Backward = Geriye
Backwards Compatibility = Geriye Uyumluluk, Öncekileri Destekleme
Bad Format = Hatalı Biçim
Bad Sector = Bozuk Kesim
Bad-Block Map = Bozuk Blok Adresleme
Bad-Sector Mapping = Bozuk Kesim Adresleme
Balance = Denge, Dengelemek
Band = Bant, Kuşak
Band Printer = Kuşak Yazıcı
Bandwidth = Bant Genişliği
Bank = Sıra
Bank Select = Sıra Seçimi
Banner = Büyük Başlık, Afiş
Bar = Çubuk
Bar Chart = Çubuk Grafiği
Bar Chart = Çubuk Grafik
Barcode = Çubukkod
Barcode Slot Reader = Yuvalı Çubukkod Okuyucu
Barcode Wand = Çubukkod Kalemi
Base = Temel, Ana, Taban
Base Address = Taban Adresi
Base Port Address = Temel Bağlantı Noktası Adresi
Base Register = Taban Yazmacı
Base Unit = Temel Birim
Baseband = Ana Bant
Baseline = Taban Çizgisi
Basic = Temel, Ana
Basic = Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Codes
Basic Partitions = Temel Bölümler
Batch = Toplu İş, Yığın
Batch File = Toplu İş Kütüğü
Batch Job = Toplu İş Görevi
Batch Processing = Toplu İşlem
Battery = Pil, Akü
Battery Life = Pil, Akü Ömrü
Battery Pack = Pil, Akü Takımı
Baud = Bilgi İşleme Hızı Birimi
Baud Rate = Bilgi Akış Hızı Birimi.Baud Hızı
BBS = bk. Bulletin Board System
BDC = bk.Backup Domain Controller
Beam = Işın
Beep = Bip
Before-İmage = Görüntü Öncesi
Bell = Zil
Belt = Kuşak
Benchmark = Karşılaştırma
Benchmark Test = Karşılaştırma Deneyi
Bent Arrow = Bükülü Ok
Bias = Sapmak, Yanlılık, Öngerilim
Bidirectional = Çift Yönlü
Bidirectional Support = Çift Yönlü Destek
Bin = Sele
Bin Feed = Seleden Besleme
Binary = İkili
Binary Code = İkili Kod
Binary Digit = İkili Sayı
Binary File = İkili Kütük, İkili Dosya
Binary Search = İkiye Bölerek Arama, İkili Arama
Binary System = İkili Sayı Sistemi
Binary-Coded Decimal (BCD) = İkili Kod Onlusu
Bind = Bağlamak
Bindery = Bağlayıcı
Binding Margins = Cilt Payı
Bionics = Dirimkurgu, Biyonik
Bipolar = İki Kutuplu
Bistable = İki Durumlu
Bit = Temel Veri Ölçü Birimi, Bit, İkil
Bit Rate = İkil Hızı
Bitmap = Biteşlem, İkieşlem, İkieşlemli
Bitmapped = İkil Eşlemli, İkeşlemli
Bits Per Character (BPC) = Karakter Başına İkil (KBİ)
Bits Per Second (BPS) = İkil/Saniye, Saniye Başına İkil (SBİ)
Black-And-White (BW) = Siyah Beyaz
Blank = Boş, Boşluk
Blank Backup = Boş Yedek
Blank Character = Boşluk Karakteri
Blank Restore = Boş Geri Yükleme
Blend = Geçişme.
Blink = Yansön
Block = Öbek, Blok
Block = Öbek
Block Copy = Öbek Kopyalama
Block Delete = Öbek Silme
Block Move = Öbek Taşıma
Block Number = Öbek Numarası, Öbek Sayısı
Block Selection = Öbek Seçimi
Blur = Bulanık
BNC = Tak Çevir
BNC Connector = Tak Çevir Bağlayıcısı
Board = Kart
Body = Gövde
Boilerplate Text = Ortak Metin
Bold = Koyu
Boldface = Kalın, Dolgun
Bookmark = Yer İmi, İşaret
Bookmarked Area = Yer İmli Alan, İşaretli Alan
Boolean = Boole’ca, Boole’sal
Boolean Algebra = Boole Cebiri
Boolean Character = Boole Damgası
Boolean İnstructions = Boole Komutları
Boolean Operator = Boole İşlemcisi
Boot = Önyükleme, Açılış
Boot Floppy = Açılış Disketi
Boot Loader = Açılış Yükleyicisi
Boot Manager = Açılış Yöneticisi
Boot Record = Açılış Kaydı
Boot Sector = Önyükleme Kesimi, Açılış Kesimi
Bootcode = Açılış Kodu
Bootcode File = Açılış Kodu Dosyası
Bootstrap = Önyükleyici
Border = Kenar
Bottom = Alt
Bottom Margin = Alt Kenar Boşluğu
Bottom Tray = Alt Tepsi
Bottom-Up Parsing = Aşağıdan Yukarıya Ayrıştırma
Bottom-Up Programming = Aşağıdan Yukarıya Programlama
Bounce = Geri Dönme
Bouncekeys = Sıçrama Tuşları
Boundary = Sınır
Boundary Condition = Sınır Koşulu
Boundary Value = Sınır Değeri
Box = Kutu
Boxed Paragraph = Kutulanmış Paragraf
BPC = bk. Bits Per Character
BPS = bk. Bits Per Second
Bps = Saniyedeki Bit Sayısı.
Brace = Kaşlı Ayraç
Bracket = Köşeli Ayraç, Kümeleme Ayracı
Branch = Dal,Şube
Branching = Dallanma
Break = Kesmek, Kesme, Ara Verme
Breakdown = Aksaklık, Duraksatma, Bozulma
Break-Even Point = Başabaş Noktası
Breaking Link = Bağlantı Kesme
Breakpoint = Kesme Noktası, Duraksatma Noktası
Bridge = Köprü
Briefcase = Evrak Çantası
Brightness = Parlaklık
Bring To Front = Öne Getirmek
Broadband, Wideband = Geniş Bant
Broadcast = Yayımlamak
Broadcasting = Yayımlama
Broken Word = Bölünmüş Sözcük
Browse = Göz at, Göz Atmak
Browse The Network = Ağa Göz at
Browse The Web = Web’e Göz at
Brush = Fırça
Bubble Board = Kabarcık Kartı
Bubble Memory = Kabarcık Bellek
Bubble Sort = Elemeli Sıralama
Bucket = Kova
Buffer = Arabellek, Tampon Bellek, Geçici Bellek
Buffer = Yedek Zaman Aralığı
Buffering = Tampon Belleğe Alma, Tamponlama
Buffering = Arabelleğe Alma, Tamponlama
Bug = YANLIŞ
Built-in = Yerleşik, Yapısal
Built-in = Yerleşik
Built-in Group = Yerleşik Grup
Built-in Method = Yerleşik Yöntem
Built-in Role = Yerleşik Görev
Bulk = Yığın
Bulk Storage = Yığın Bellek
Bullet = Madde İmi
Bulleted List = Madde İmli Liste
Bulleted Paragraph = Madde İmli Paragraf
Bulletin Board Services = Duyuru Tahtası Hizmetleri, İlan Tahtası Sistemleri
Bulletin Board System (BBS) = İlan Tahtası Sistemleri, Duyuru Tahtası Sistemi
Burned-in İmage = İzi Kalan Görüntü
Burn-in = Çalış-sına
Burst = Kağıt Ayırmak
Burst Mode = İletim Kipi
Burster = Kağıt Ayırıcı
Bus = Yol
Bus Mouse = Seri Bağlantılı Fare
Business Case = Olur Durumu
Busy = Meşgul, Kullanımda
Button = Düğme
Bypass = Atlamak
Byte = BaytKaynak :  tdk.gov.tr